Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 440, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 668, 669, 670, 671, 672, 783, 786, 908, 2105, 2628 Rasta: 17

671 Kristaus karalystė, sudabartinta Jo Bažnyčioje, dar turi būti galutinai atbaigta Kristaus atėjimu į žemę „su didžia galybe ir garbe“ (Lk 21, 27).617 Karalystę dar puola piktosios jėgos,618 nors jos jau yra iš esmės nugalėtos Kristaus Velykomis. Kol visa bus Jam pajungta,619 „kol nėra naujojo dangaus ir naujosios žemės, kuriuose gyvena teisybė, keliaujančiajai Bažnyčiai su dabartiniam laikotarpiui priklausančiais sakramentais ir institucijomis būdingas šio pasaulio praeinantis pavidalas. Ir ji pati gyvena tarp kūrinių, kurie tebedūsauja ir tebevaitoja iki šiol bei tebelaukia Dievo vaikų apsireiškimo“620. Dėl to krikščionys, ypač Eucharistijoje, meldžia621 paskubinti Kristaus atėjimą,622 kreipdamiesi į Jį: „Ateik, Viešpatie!“ (Apr 22, 20)623.

672 Prieš žengdamas į dangų, Kristus tvirtino, kad dar neatėjo valanda garbingai atkurti Izraelio tautos lauktos Mesijo karalystės,624 kuri, anot pranašų,625 turės visiems žmonėms laiduoti galutinį teisingumo, meilės ir taikos viešpatavimą. Dabarties metas, kaip sako Viešpats, yra Dvasios ir liudytojų626 metas, bet drauge metas ir suspaudimų,627 ir išmėginimo blogiu,628 kuris neaplenks nė Bažnyčios629 ir duos pradžią paskučiausių laikų630 kovai. Tai laukimo ir budėjimo metas.631

783 Jėzų Kristų Tėvas patepė Šventąja Dvasia ir padarė „Kunigu, Pranašu ir Karaliumi“. Visa Dievo tauta dalyvauja šioje trejopoje Kristaus veikloje ir yra atsakinga už kylančią iš jos misiją ir tarnystę.215

786 Pagaliau Dievo tauta dalyvauja ir karališkojoje Kristaus veikloje. Kristus karaliauja patraukdamas prie savęs visus žmones savo mirtimi ir prisikėlimu.218 Kristus, visatos Karalius ir Viešpats, tapo visų tarnu, atėjęs „ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mt 20, 28). Krikščioniui „tarnauti [Kristui] reiškia viešpatauti“,219 ypač tarp vargšų ir kenčiančių, kuriuose Bažnyčia „atpažįsta savo vargdienio ir kenčiančio Steigėjo atvaizdą“.220 Dievo tauta savo „karališkąjį kilnumą“ pasiekia gyvendama pagal šį pašaukimą tarnauti drauge su Kristumi.

Visus atgimusius Kristuje kryžiaus ženklas padaro karaliais, Šventosios Dvasios patepimas pašventina kunigais, kad visi dvasininkai – įskaitant ir tuos, kurie turime ypatingų mūsų tarnybos pareigų, – ir dvasingieji krikščionys sąmoningai laikytų save karališkosios veiklos dalyviais. Kas gi gali būti karališkiau, kaip Dievui atsidavusiai sielai valdyti savo kūną? Ir kas gali būti kunigiškiau, kaip paaukoti Viešpačiui tyrą sąžinę ir ant savo širdies altoriaus atnašauti nesuteptas meilės aukas?221

908 Būdamas klusnus iki mirties,454 Kristus perdavė savo mokiniams karališkosios laisvės dovaną, kad jie „išsižadėjimu bei šventu gyvenimu nugalėtų savyje nuodėmės karalystę“:455

Kas suvaldo savo paties kūną ir, vadovaudamas savo sielai, derama ištverme neleidžia jos varginti kūno aistroms, tas, tikrai karališką galią parodęs, vadinamas karaliumi; mokėdamas susivaldyti ir save apginti, jis nesiduoda paimamas nuodėmės vergijon.456

2105 Tinkamai garbinti Dievą yra tiek atskiro žmogaus, tiek visuomenės pareiga. Toks yra tradicinis katalikų mokymas „apie žmonių ir visuomenės moralinę pareigą tikrajam tikėjimui ir vienintelei Kristaus Bažnyčiai“25. Nuolat skelbianti žmonėms Evangeliją Bažnyčia taip darbuojasi, kad jie galėtų „krikščioniška dvasia paveikti bendruomenės, kurioje gyvena, mąstymą ir papročius, įstatymus ir santvarką“26. Socialinė krikščionių pareiga yra gerbti ir žadinti kiekvieno žmogaus tiesos ir gėrio meilę. Jie akinami skleisti vienintelę tikrą religiją, kuri gyvuoja apaštališkojoje Katalikų Bažnyčioje.27 Krikščionys yra pašaukti būti pasaulio šviesa.28 Taip Bažnyčia parodo, kad Kristus viešpatauja visai kūrinijai ir ypač žmonių visuomenei.29

2628 Garbinimas yra pirmiausia žmogaus, suvokusio save kaip kūrinį, laikysena Kūrėjo akivaizdoje. Juo aukštinama mus sukūrusio Viešpaties didybė96 ir mūsų Gelbėtojo nuo pikta visagalybė. Garbindama dvasia suklumpa prieš „Garbės karalių“97 ir pagarbiai nutyla prieš „visada už visa didesnį Dievą“98. Triskart švento ir už visa labiausiai mylėtino Dievo garbinimas pripildo mus nusižeminimo ir teikia tikrumo, kad būsime išklausyti.

1 2

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

617Plg. Mt 25, 31.

618Plg. 2 Tes 2, 7.

619Plg. 1 Kor 15, 28.

620Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965) 53.

621Plg. 1 Kor 11, 26.

622Plg. 2 Pt 3, 11–12.

623Plg. 1 Kor 16, 22; Apr 22, 17.

624Plg. Apd 1, 6–7.

625Plg. Iz 11, 1–9.

626Plg. Apd 1, 8.

627Plg. 1 Kor 7, 26.

628Plg. Ef 5, 16.

629Plg. 1 Pt 4, 17.

630Plg. 1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tim 4, 1.

631Plg. Mt 25, 1–13; Mk 13, 33–37.

215Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptor hominis, 18–21: AAS 71 (1979) 301–320.

218Plg. Jn 12, 32.

219Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 36: AAS 57 (1965) 41.

220Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 8: AAS 57 (1965) 12.

221Šv. Leonas Didysis, Sermo 4, 1: CCL 138, 16–17 (PL 54, 149).

454Plg. Fil 2, 8–9.

455Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 36: AAS 57 (1965) 41.

456Šv. Ambraziejus, Expositio psalmi CXVIII 14, 30: CSEL 62, 318 (PL 15, 1476).

25Vatikano II Susirinkimas, Dekl. Dignitatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 930.

26Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Apostolicam actuositatem, 13: AAS 58 (1966) 849.

27Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dekl. Dignitatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 930.

28Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Apostolicam actuositatem, 13: AAS 58 (1966) 850.

29Plg. Leonas XIII, Encikl. Immortale Dei: Leonis XIII Acta 5, 118–150; Pijus XI, Encikl. Quas primas: AAS 17 (1925) 593–610.

96Plg. Ps 95, 1–6.

97Plg. Ps 24, 9–10.

98Šv. Augustinas, Enarratio in Psalmum 62, 16: CCL 39, 804 (PL 36, 758).