Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 437, 525, 526 Rasta: 3

437 Angelas pranešė piemenims apie gimusį Jėzų, kaip Izraeliui žadėtą Mesiją: „Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 11). Nuo pat pradžių Jis yra tas, „kurį Tėvas pašventino ir siuntė pasaulin“ (Jn 10, 36), pradėtas kaip „šventas“ nekaltose Marijos įsčiose.32 Juozapui Dievas liepė nebijoti „parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“ (Mt 1, 20), kad Jėzus, „vadinamas Kristumi“, gimtų iš Juozapo, mesijinio Dovydo palikuonio, žmonos (Mt 1, 16)33.

525 Jėzus gimė vargingoje kūtelėje, neturtingoje šeimoje;221 pirmieji įvykio liudytojai buvo paprasti piemenys. Tame neturte nušvito dangaus garbė.222 Bažnyčia nepaliauja giedojusi apie tos nakties šlovę:

Mergelė pasauliui šiandien atidavė Amžinąjį;
Neprieinamajam prisiglausti olą davė žemė.
Angelai ir piemenys Jį šlovina,
Žvaigždės vedami, artinas išminčiai,
Nes Tu mums užgimei,
Kūdikėli, Dieve amžinasis!223

526 Dievo akyse „pasidaryti vaiku“ yra sąlyga, be kurios negalima įeiti į dangaus karalystę.224 Tam reikia nusižeminti,225 pasidaryti mažam; negana to: reikia „atgimti iš aukštybės“ (Jn 3, 7), būti iš Dievo užgimusiam,226 kad taptum Dievo vaiku.227 Gimimo slėpinys mumyse vyksta, kai mumyse ima ryškėti Kristus.228 Jėzaus gimimas yra tų „nuostabių mainų“ slėpinys:

O nuostabūs mainai! Žmonijos Kūrėjas, priėmęs kūną ir sielą, gimė iš mergelės; tapęs žmogumi be vyro, mums dovanojo savo dievystę.229

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

32Plg. Lk 1, 35.

33Plg. Rom 1, 3; 2 Tim 2, 8; Apr 22, 16.

221Plg. Lk 2, 6–7.

222Plg. Lk 2, 8–20.

223Šv. Romanas Melodas, Kontakion, 10, In diem Nativitatis Christi, Prooemium: SC 110, 50.

224Plg. Mt 18, 3–4.

225Plg. Mt 23, 12.

226Plg. Jn 1, 13.

227Plg. Jn 1, 12.

228Plg. Gal 4, 19.

229Kalėdų aštuntoji diena, I ir II Vakarinė, in: Valandų liturgija, t. 1, Vilnius, 2011, p. 423, 435.