Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 359, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 615 Rasta: 12

411 Krikščioniškoji tradicija šioje vietoje įžvelgia skelbiamą „naująjį Adomą“306, kuris savo klusnumu „iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8) su kaupu atitaisys Adomo neklusnumą.307 Be to, daugelis Bažnyčios tėvų ir mokytojų „Protoevangelijos“ išpranašautoje moteryje atpažįsta Kristaus Motiną Mariją kaip „naująją Ievą“. Jai pirmajai ir išimtiniu būdu pasitarnavo Kristaus pasiektoji pergalė prieš nuodėmę: Marija buvo apsaugota nuo bet kokio sutepimo gimtąja nuodėme308 ir ypatinga Dievo malone per visą savo žemiškąjį gyvenimą nepadarė jokios nuodėmės.309

615 „Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs“ (Rom 5, 19). Savo klusnumu iki mirties Jėzus tapo mūsų pakaita kaip kenčiantis Dievo Tarnas, kuris atiduoda save kaip auką už nuodėmę, prisiimdamas daugelio nuodėmę, ir juos nuteisina, prisiimdamas jų bausmę už kaltes.497 Jėzus atitaisė mūsų kaltes ir atmokėjo Tėvui už mūsų nuodėmes.498

1 2

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

306Plg. 1 Kor 15, 21–22. 45.

307Plg. Rom 5, 19–20.

308Plg. Pijus IX, Bulė Ineffabilis Deus: DS 2803.

309Plg. Tridento Susirinkimas, 6a sesija, Decretum de iustificatione, canon 23: DS 1573.

497Plg. Iz 53, 10–12.

498Plg. Tridento Susirinkimas, 6a sesija, Decretum de iustificatione, c. 7: DS 1529.