KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  
Įvadai
Santrumpos
Jonas Paulius II. Apaštalinė konstitucija „Fidei depositum“
Pratarmė [1-25]
I. Žmogaus gyvenimas – pažinti ir mylėti Dievą
II. Perduoti tikėjimą – katechezė
III. Šio Katekizmo tikslas ir adresatai
IV. Katekizmo struktūra
Pirmoji dalis: Tikėjimo išpažinimas
Antroji dalis: Tikėjimo sakramentai
Trečioji dalis: Tikėjimo gyvenimas
Ketvirtoji dalis: Malda tikėjimo gyvenime
V. Praktiški nurodymai, kaip naudotis šiuo Katekizmu
VI. Būtinas pritaikymas
Virš visko – Meilė
Pirma dalis. Tikėjimo išpažinimas [26-1065]
Pirmas skyrius. „Aš tikiu“ – „Mes tikime“ [26-184]
Pirmas poskyris. Žmogus yra pajėgus pažinti Dievą [27-49]
I. Žmogus trokšta Dievo
II. Keliai į Dievo pažinimą
III. Bažnyčia apie Dievo pažinimą
IV. Kaip kalbėti apie Dievą?
Glaustai
Antras poskyris. Dievas pasitinka žmogų [50-141]
1 skirsnis. Dievo Apreiškimas [51-73]
I. Dievas apreiškia savo „laisvą, grynos meilės nutarimą“
II. Apreiškimo pakopos
Iš pat pradžių Dievas leidžia save pažinti
Sandora su Nojumi
Dievas pasirenka Abraomą
Dievas formuoja savo tautą Izraelį
III. Jėzus Kristus – „viso Apreiškimo Tarpininkas ir pilnybė“
Dievas viską pasakė savo Žodyje
Kito Apreiškimo nebus
Glaustai
2 skirsnis. Dieviškojo Apreiškimo perdavimas [74-100]
I. Apaštalinė tradicija
Apaštalinis skelbimas...
...tęsiamas apaštalų įpėdinių
II. Tradicijos ir Šventojo Rašto ryšys
Bendra versmė...
... du skirtingi perdavimo būdai
Apaštalinė Tradicija ir bažnytinės tradicijos
III. Tikėjimo paveldo aiškinimas
Tikėjimo paveldas yra patikėtas visai Bažnyčiai
Bažnyčios Mokymas
Tikėjimo dogmos
Antgamtinis tikėjimo suvokimas
Tikėjimo supratimo augimas
Glaustai
3 skirsnis. Šventasis Raštas [101-141]
I. Kristus – vienatinis Šventojo Rašto Žodis
II. Šventojo Rašto įkvėpimas ir tiesa
III. Šventoji Dvasia – Šventojo Rašto aiškintoja
Šventojo Rašto prasmės
IV. Šventojo Rašto kanonas
Senasis Testamentas
Naujasis Testamentas
Senojo ir Naujojo Testamento vienybė
V. Šventasis Raštas Bažnyčios gyvenime
Glaustai
Trečias poskyris. Žmogaus atsakymas Dievui [142-184]
1 skirsnis. Aš tikiu [144-165]
I. Tikėjimo klusnumas
Abraomas – „tėvas visiems tikintiesiems“
Marija – „laiminga įtikėjusi“
II. „Žinau, kuo įtikėjau“ (2 Tim 1, 12)
Tikėti vieną Dievą
Tikėti Jėzų Kristų, Dievo Sūnų
Tikėti Šventąją Dvasią
III. Tikėjimo ypatybės
Tikėjimas yra malonė
Tikėjimas yra žmogaus veiksmas
Tikėjimas ir protas
Tikėjimo laisvė
Tikėjimas būtinas
Ištvermė tikėjime
Tikėjimas – amžinojo gyvenimo pradžia
2 skirsnis. Mes tikime [166-184]
I. „Žiūrėk, Viešpatie, savo Bažnyčios tikėjimo“
II. Tikėjimo kalba
III. Vienas tikėjimas
Glaustai
Credo
Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas [185-1065]
Tikėjimo simboliai [185-197]
Pirmas poskyris. Tikiu Dievą Tėvą [198-421]
1 skirsnis. „Tikiu Dievą Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“ [199-421]
1 skirsnelis. Tikiu Dievą [199-231]
I. „Tikiu vieną Dievą“
II. Dievas apreiškia savo vardą
III. Dievas, „Kuris yra“, yra tiesa ir meilė
IV. Svarbu tikėti vienintelį Dievą
Glaustai
2 skirsnelis. Tėvas [232-267]
I. „Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“
II. Dievas apsireiškia kaip Trejybė
III. Švenčiausioji Trejybė tikėjimo moksle
IV. Dieviškieji darbai ir Trejybės Asmenų siuntimai
Glaustai
3 skirsnelis. Visagalis [268-278]
„Visa, kas Jam patinka, Jis padaro“ (Ps 115, 3)
„Tu esi gailestingas visiems, nes Tu visa gali“ (Išm 11, 23)
Tariamo Dievo silpnumo paslaptis
Glaustai
4 skirsnelis. Kūrėjas [279-324]
I. Katechezė apie sukūrimą
II. Sukūrimas – Švenčiausiosios Trejybės darbas
III. „Pasaulis sukurtas Dievo garbei“
IV. Kūrimo paslaptis
V. Dievas vykdo savo planą: tai Dievo apvaizda
Glaustai
5 skirsnelis. Dangus ir žemė [325-354]
I. Angelai
II. Regimasis pasaulis
Glaustai
6 skirsnelis. Žmogus [355-384]
I. „Pagal Dievo paveikslą“
II. „Kūnu ir siela vienas asmuo“
III. „Sukūrė vyrą ir moterį“
IV. Žmogus rojuje
Glaustai
7 skirsnelis. Nuopuolis [385-421]
I. Kur gausu nuodėmės, ten dar gausiau malonės
II. Angelų nuopuolis
III. Gimtoji nuodėmė
IV. „Tu jo nepalikai mirties valdžioje“
Glaustai
Antras poskyris. Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų [422-682]
2 skirsnis. „Ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį“ [430-455]
I. Jėzus
II. Kristus
III. Vienatinis Dievo Sūnus
IV. Viešpats
Glaustai
3 skirsnis. „Jėzus Kristus prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [456-570]
1 skirsnelis. Dievo Sūnus tapo žmogumi [456-483]
I. Kodėl Žodis tapo kūnu?
II. Įsikūnijimas
III. Tikras Dievas ir tikras Žmogus
IV. Kaip Dievo Sūnus yra žmogumi?
Glaustai
2 skirsnelis. „...Prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [484-511]
I. Prasidėjo iš Šventosios Dvasios...
II. ... gimė iš Mergelės Marijos
Glaustai
3 skirsnelis. Kristaus gyvenimo paslaptys [512-570]
I. Visas Kristaus gyvenimas yra slėpinys
II. Jėzaus vaikystės ir uždarojo gyvenimo paslaptys
III. Viešojo Jėzaus gyvenimo paslaptys
Glaustai
4 skirsnis. „Jėzus Kristus kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas“ [571-630]
1 skirsnelis. Jėzus ir Izraelis [574-594]
I. Jėzus ir Įstatymas
II. Jėzus ir Šventykla
III. Jėzus ir Izraelio tikėjimas vieninteliu Dievu Gelbėtoju
Glaustai
2 skirsnelis. Jėzus mirė nukryžiuotas [595-623]
I. Jėzaus teismas
II. Atperkamoji Kristaus mirtis dieviškajame išganymo plane
III. Kristus pats save paaukojo Tėvui už mūsų nuodėmes
Glaustai
3 skirsnelis. Jėzus Kristus buvo palaidotas [624-630]
Kristaus kūnas kape
„Tu neduosi savo šventajam supūti“
„Palaidoti su Kristumi...“
Glaustai
5 skirsnis. Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių“ [631-658]
1 skirsnelis. Kristus nužengė į pragarus [632-637]
Glaustai
2 skirsnelis. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių [638-658]
I. Istorinis ir transcendentinis įvykis
II. Prisikėlimas – Švenčiausiosios Trejybės veiksmas
III. Prisikėlimo prasmė ir jo svarba išganymui
Glaustai
6 skirsnis. Jėzus „įžengė į dangų ir sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje“ [659-667]
Glaustai
7 skirsnis. „Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“ [668-682]
I. „Jis vėl garbingai ateis“
Kristus jau viešpatauja per Bažnyčią...
...belaukiant, kol visa bus Jam pajungta
Garbingas Kristaus atėjimas, Izraelio viltis
Galutinis Bažnyčios išmėginimas
II. „Gyvųjų ir mirusiųjų teisti“
Glaustai
Trečias poskyris. Tikiu Šventąją Dvasią [683-1065]
8 skirsnis. „Tikiu Šventąją Dvasią“ [687-747]
I. Bendrasis Sūnaus ir Dvasios siuntimas
II. Šventosios Dvasios vardas, pavadinimai ir simboliai
Šventosios Dvasios vardas
Šventosios Dvasios pavadinimai
Šventosios Dvasios simboliai
III. Dievo Dvasia ir Žodis pažadų laikais
Pasaulio kūrimo metu
Pažado Dvasia
Teofanijose ir Įstatyme
Karalių laikais ir tremtyje
Mesijo ir Jo Dvasios laukimas
IV. Kristaus Dvasia laikų pilnatvėje
Jonas – pirmtakas, pranašas ir krikštytojas
„Sveika, malonėmis apdovanotoji“
Jėzus Kristus
V. Dvasia ir Bažnyčia paskutinėmis dienomis
Sekminės
Šventoji Dvasia – Dievo dovana
Šventoji Dvasia ir Bažnyčia
Glaustai
9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“ [748-975]
1 skirsnelis. Bažnyčia Dievo plane [751-780]
I. Bažnyčios pavadinimai ir įvaizdžiai
II. Bažnyčios kilmė, įsteigimas ir pasiuntinybė
III. Bažnyčios slėpinys
Glaustai
2 skirsnelis. Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus kūnas, Šventosios Dvasios šventovė [781-810]
I. Bažnyčia – Dievo tauta
II. Bažnyčia – Kristaus kūnas
III. Bažnyčia – Šventosios Dvasios šventovė
Glaustai
3 skirsnelis. Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė [811-870]
I. Bažnyčia yra viena
II. Bažnyčia yra šventa
III. Bažnyčia yra katalikiška – visuotinė
IV. Bažnyčia yra apaštalinė
Glaustai
4 skirsnelis. Krikščionys: bažnytinė hierarchija, pasauliečiai, Dievui pašvęsti žmonės [871-945]
I. Hierarchinė Bažnyčios santvarka
II. Tikintieji pasauliečiai
III. Pašvęstasis gyvenimas
Glaustai
5 skirsnelis. Šventųjų bendravimas [946-962]
I. Dvasinių gėrių bendrumas
II. Dangaus ir žemės Bažnyčios bendravimas
Glaustai
6 skirsnelis. Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina [963-975]
I. Marijos motinystė Bažnyčiai
II. Švenčiausiosios Mergelės garbinimas
III. Marija – eschatologinis Bažnyčios paveikslas
Glaustai
10 skirsnis. „Tikiu nuodėmių atleidimą“ [976-987]
I. Vienas Krikštas nuodėmėms atleisti
II. Raktų galia
Glaustai
11 skirsnis. „Tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą“ [988-1019]
I. Kristaus ir mūsų prisikėlimas
Laipsniškas prisikėlimo apreiškimas
Kaip prisikels mirusieji?
Prisikėlę su Kristumi
II. Mirti Jėzuje Kristuje
Mirtis
Krikščioniškos mirties prasmė
Glaustai
12 skirsnis. „Tikiu amžinąjį gyvenimą“ [1020-1060]
I. Žmogaus asmeninis teismas
II. Dangus
III. Galutinis nuskaistinimas – skaistykla
IV. Pragaras
V. Paskutinis teismas
VI. Naujo dangaus ir naujos žemės viltis
Glaustai
„AMEN“ [1061-1065]
Antra dalis. Krikščioniškosios paslapties šventimas [1066-1690]
Pirmas skyrius. Sakramentinė Ekonomija [1076-1209]
Pirmas poskyris. Velykos – Bažnyčios meto paslaptis [1077-1134]
1 skirsnis. Liturgija – Švenčiausiosios Trejybės veikalas [1077-1112]
I. Tėvas – liturgijos šaltinis ir tikslas
II. Kristaus vaidmuo liturgijoje
Išaukštintasis Kristus...
...nuo apaštalų Bažnyčios laikų...
...pasilieka žemiškojoje liturgijoje...
...kuri dalyvauja dangiškojoje liturgijoje
III. Šventoji Dvasia ir Bažnyčia liturgijoje
Šventoji Dvasia mus parengia priimti Kristų
Šventoji Dvasia primena Kristaus paslaptį
Šventoji Dvasia sudabartina Kristaus paslaptį
Šventosios Dvasios bendrystė
Glaustai
2 skirsnis. Velykos – Bažnyčios sakramentų paslaptis [1113-1134]
I. Kristaus sakramentai
II. Bažnyčios sakramentai
III. Tikėjimo sakramentai
IV. Išganymo sakramentai
V. Amžinojo gyvenimo sakramentai
Glaustai
Antras poskyris. Velykinės paslapties šventimas sakramentais [1135-1209]
1 skirsnis. Bažnyčios liturgijos šventimas [1136-1199]
I. Kas ją švenčia?
Kas švenčia dangiškąją liturgiją?
Kas švenčia sakramentų liturgiją?
II. Kaip liturgija švenčiama?
Ženklai ir simboliai
Žodžiai ir veiksmai
Giedojimas ir muzika
Šventi paveikslai
III. Kada liturgija švenčiama?
Liturginis laikas
Viešpaties diena
Liturginiai metai
Šventųjų minėjimas liturginiais metais
Liturginės valandos
IV. Kur liturgija švenčiama?
Glaustai
2 skirsnis. Įvairios liturgijos ir viena paslaptis [1200-1209]
Liturginės tradicijos ir Bažnyčios visuotinumas
Liturgija ir įvairios kultūros
Glaustai
Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai [1210-1690]
Pirmas poskyris. Įkrikščioninimo sakramentai [1212-1419]
1 skirsnis. Krikšto sakramentas [1213-1284]
I. Šio sakramento pavadinimai
II. Krikštas išganymo Ekonomijoje
Krikšto pirmavaizdžiai Senojoje Sandoroje
Kristaus krikštas
Krikštas Bažnyčioje
III. Kaip švenčiamas Krikšto sakramentas?
Įkrikščioninimas
Šventimo mistagogija*
IV. Kas gali būti krikštijamas?
Suaugusiųjų krikštas
Kūdikių krikštas
Tikėjimas ir krikštas
V. Kas gali krikštyti?
VI. Krikšto būtinumas
VII. Krikšto malonė
Nuodėmėms atleisti...
„Naujas kūrinys“
Įjungti į Bažnyčią – Kristaus kūną
Sakramentinis krikščionių vienybės ryšys
Neišdildoma dvasinė žymė...
Glaustai
2 skirsnis. Sutvirtinimo sakramentas [1285-1321]
I. Sutvirtinimas išganymo Ekonomijoje
Dvi tradicijos: Rytų ir Vakarų
II. Sutvirtinimo ženklai ir apeigos
Sutvirtinimo apeigos
III. Sutvirtinimo padariniai
IV. Kas gali būti sutvirtinamas?
V. Sutvirtinimo teikėjas
Glaustai
3 skirsnis. Eucharistijos sakramentas [1322-1419]
I. Eucharistija – bažnytinio gyvenimo versmė ir viršūnė
II. Šio sakramento pavadinimai
III. Eucharistija išganymo Ekonomijoje
Duonos ir vyno ženklai
Eucharistijos įsteigimas
„Tai darykite mano atminimui“
IV. Liturginis Eucharistijos šventimas
Visų laikų Mišios
Kaip švenčiama Eucharistija?
V. Sakramentinė auka: dėkojimas, atminimas, buvimas čia ir dabar
Dėkojimas Tėvui ir Jo pašlovinimas
Kristaus ir Jo kūno – Bažnyčios – aukos atminimas
Kristaus buvimas čia ir dabar Jo žodžių ir Šventosios Dvasios galia
VI. Velykinis pokylis
Komunija: „Imkite ir valgykite jos visi“
Komunijos vaisiai
VII. Eucharistija – „būsimos garbės laidas“
Glaustai
Antras poskyris. Gydymo sakramentai [1420-1532]
4 skirsnis. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas [1422-1498]
I. Šio sakramento pavadinimai
II. Kodėl reikia Sutaikinimo sakramento po krikšto?
III. Pakrikštytųjų atsivertimas
IV. Vidinė atgaila
V. Įvairios atgailos formos krikščionių gyvenime
VI. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
Vien Dievas atleidžia nuodėmes
Sutaikinimas su Bažnyčia
Atleidimo sakramentas
VII. Penitento veiksmai
Gailestis
Nuodėmių išpažinimas
Atsilyginimas
VIII. Atgailos sakramento teikėjas
IX. Atgailos sakramento vaisiai
X. Atlaidai
Kas yra atlaidai?
Bausmės už nuodėmes
Šventųjų bendrijoje
Atlaidai gaunami iš Dievo per Bažnyčią
XI. Atgailos sakramento šventimas
Glaustai
5 skirsnis. Ligonių patepimas [1499-1532]
I. Šio sakramento pagrindai išganymo Ekonomijoje
Liga žmogaus gyvenime
Ligonis Dievo akivaizdoje
Kristus – gydytojas
„Gydykite ligonius...“
Ligonių sakramentas
II. Kas priima ir kas teikia šį sakramentą?
Jei kas sunkiai serga...
„... tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius“
III. Kaip švenčiamas Ligonių patepimas?
IV. Ligonių patepimo sakramento vaisiai
V. Viatikas – paskutinis krikščionio sakramentas
Glaustai
Trečias poskyris. Bendruomenei tarnavimo sakramentai [1533-1666]
6 skirsnis. Šventimų [Kunigystės] sakramentas [1536-1600]
I. Kodėl šis sakramentas vadinamas „Šventimų“ sakramentu (Ordo, ordinatio)?
II. Šventimų sakramentas išganymo Ekonomijoje
Senosios Sandoros kunigystė
Vienintelė Kristaus kunigystė
Du būdai dalyvauti vienintelėje Kristaus kunigystėje
Atstovaudamas Galvai Kristui...
... „visos Bažnyčios vardu“
III. Trys Šventimų sakramento laipsniai
Vyskupų šventimai – Šventimų sakramento pilnatvė
Kunigų – vyskupų bendradarbių – šventimai
Diakonų šventimai – „tarnauti“
IV. Šventimų sakramento apeigos
V. Kas gali teikti Šventimų sakramentą?
VI. Kas gali gauti Šventimų sakramentą?
VII. Šventimų sakramento vaisiai
Neišdildoma žymė
Šventosios Dvasios malonė
Glaustai
7 skirsnis. Santuokos sakramentas [1601-1666]
I. Santuoka Dievo plane
Santuoka Kūrimo tvarkoje
Nuodėmės įtaka santuokai
Santuoka Įstatymo pedagogijoje
Santuoka Viešpatyje
Mergystė dėl Dangaus karalystės
II. Santuokos sakramento šventimas
III. Santuokinis sutikimas
Mišri santuoka; religijos skirtumas
IV. Santuokos sakramento vaisiai
Santuokinis ryšys
Santuokos sakramento malonė
V. Santuokos meilės gėriai ir prievolės
Santuokos vienumas ir neišardomumas
Ištikimybė santuokinei meilei
Pasirengimas būti vaisingiems
VI. Namų Bažnyčia
Glaustai
Ketvirtas poskyris. Kitos liturginės apeigos [1667-1690]
1 skirsnis. Sakramentalijos [1667-1679]
Būdingi sakramentalijų bruožai
Įvairios sakramentalijų formos
Liaudies maldingumo praktikos
Glaustai
2 skirsnis. Krikščioniškos laidotuvės [1680-1690]
I. Paskutinės krikščionio Velykos
II. Laidotuvių apeigos
Trečia dalis. Gyvenimas Kristuje [1691-2557]
Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje [1699-2051]
Pirmas poskyris. Žmogaus asmens kilnumas [1700-1876]
1 skirsnis. Žmogus – Dievo paveikslas [1701-1715]
Glaustai
2 skirsnis. Mūsų pašaukimas būti laimingiems [1716-1729]
I. Palaiminimai
II. Laimės troškimas
III. Krikščioniškoji laimė
Glaustai
3 skirsnis. Žmogaus laisvė [1730-1748]
I. Laisvė ir atsakomybė
II. Žmogaus laisvė išganymo Ekonomijoje
Glaustai
4 skirsnis. Žmogaus veiksmų dorinė vertė [1749-1761]
I. Dorumo šaltiniai
II. Geri ir blogi veiksmai
Glaustai
5 skirsnis. Aistrų dorinė vertė [1762-1775]
I. Aistros
II. Aistros ir dorinis gyvenimas
Glaustai
6 skirsnis. Sąžinė [1776-1802]
I. Sąžinės sprendimas
II. Sąžinės ugdymas
III. Rinktis pagal sąžinę
IV. Klaidinga sąžinė
Glaustai
7 skirsnis. Dorybės [1803-1845]
I. Žmogiškosios dorybės
Pagrindinės dorybės
Dorybės ir malonė
II. Dieviškosios dorybės
Tikėjimas
Viltis
Meilė
III. Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai
Glaustai
8 skirsnis. Nuodėmė [1846-1876]
I. Gailestingumas ir nuodėmė
II. Nuodėmės apibrėžimas
III. Nuodėmių suskirstymas
IV. Nuodėmės sunkumas: sunkioji (mirtinoji) ir lengvoji nuodėmė
V. Nuodėmės išplitimas
Glaustai
Antras poskyris. Žmonių bendruomenė [1877-1948]
1 skirsnis. Asmuo ir visuomenė [1878-1896]
I. Bendruomeninis žmogaus pašaukimo pobūdis
II. Atsivertimas ir visuomenė
Glaustai
2 skirsnis. Dalyvavimas visuomenės gyvenime [1897-1927]
I. Valdžia
II. Bendroji gerovė
III. Atsakomybė ir bendradarbiavimas
Glaustai
3 skirsnis. Socialinis teisingumas [1928-1948]
I. Pagarba žmogaus asmeniui
II. Žmonių lygybė ir skirtumai tarp jų
III. Žmonių solidarumas
Glaustai
Trečias poskyris. Dievo teikiamas išganymas: Įstatymas ir malonė [1949-2051]
1 skirsnis. Dorinis įstatymas [1950-1986]
I. Prigimtinis dorinis įstatymas
II. Senasis Įstatymas
III. Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas
Glaustai
2 skirsnis. Malonė ir nuteisinimas [1987-2029]
I. Nuteisinimas
II. Malonė
III. Nuopelnai
IV. Krikščioniškasis šventumas
Glaustai
3 skirsnis. Bažnyčia – motina ir auklėtoja [2030-2051]
I. Dorinis gyvenimas ir Bažnyčios Mokymas
II. Bažnyčios įsakymai
III. Dorinis gyvenimas ir misionieriškas liudijimas
Glaustai
Dešimt įsakymų
Antras skyrius. Dešimt įsakymų [2052-2557]
Pirmas poskyris. „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“ [2083-2195]
1 skirsnis. Pirmas įsakymas [2084-2141]
I. „Viešpatį, savo Dievą tegarbink, ir Jam tetarnauk“
Tikėjimas
Viltis
Meilė
II. „Jam vienam tetarnauk“
Garbinimas
Malda
Auka
Pažadai ir įžadai
Visuomenės pareiga garbinti Dievą ir teisė į religijos laisvę
III. „Neturėsi kitų dievų, tiktai mane“
Prietarai
Stabmeldybė
Ateities būrimas ir magija
Nusižengimai prieš religingumą (Dievo garbinimą)
Ateizmas
Agnosticizmas
IV. „Nedirbsi sau drožinio...“
Glaustai
2 skirsnis. Antras įsakymas [2142-2167]
I. Viešpaties Vardas yra šventas
II. Viešpaties Vardo tarimas be reikalo
III. Krikščionio vardas
Glaustai
3 skirsnis. Trečias įsakymas [2168-2195]
I. Šabo diena
II. Viešpaties diena
Prisikėlimo diena: naujasis kūrimas
Sekmadienis – šabo atbaigimas
Sekmadienio Eucharistija
Sekmadienio pareiga
Malonės ir nedarbo diena
Glaustai
Antras poskyris. „Mylėk savo artimą kaip save patį“ [2196-2557]
4 skirsnis. Ketvirtas įsakymas [2197-2257]
I. Šeima Dievo plane
Šeimos prigimtis
Krikščioniškoji šeima
II. Šeima ir visuomenė
III. Šeimos narių pareigos
Vaikų pareigos
Tėvų pareigos
IV. Šeima ir Dievo karalystė
V. Visuomenės valdžia
Valdžios pareigos
Piliečių pareigos
Valstybė ir Bažnyčia
Glaustai
5 skirsnis. Penktas įsakymas [2258-2330]
I. Pagarba žmogaus gyvybei
Šventosios istorijos liudijimas
Būtinoji gintis
Tyčinė žmogžudystė
Nėštumo nutraukimas (abortas)
Eutanazija
Savižudybė
II. Pagarba žmogaus orumui
Pagarba kito žmogaus sielai. Papiktinimas
Pagarba sveikatai
Pagarba žmogui ir moksliniai tyrinėjimai
Pagarba kūno neliečiamybei
Pagarba mirusiems
III. Taikos gynimas
Taika
Vengti karo
Glaustai
6 skirsnis. Šeštas įsakymas [2331-2400]
I. „Sukūrė juos vyrą ir moterį...“
II. Pašaukimas į skaistumą
Asmens nepažeistumas
Visiškas atsidavimas
Įvairios skaistumo formos
Nusižengimai skaistumui
Skaistumas ir homoseksualizmas
III. Sutuoktinių meilė
Santuokinė ištikimybė
Santuokos vaisingumas
Vaikai – dovana
IV. Nusižengimai santuokos orumui
Ištuoka
Kiti nusižengimai santuokos orumui
Glaustai
7 skirsnis. Septintas įsakymas [2401-2463]
I. Žemiškųjų gėrybių paskirtis visiems žmonėms ir privatinė nuosavybė
II. Pagarba žmonėms ir jų turtui
Pagarba svetimam turtui
Pagarba kūrinijos nepažeistumui
III. Socialinis Bažnyčios mokymas
IV. Ūkinė veikla ir socialinis teisingumas
V. Teisingumas ir tarptautinis solidarumas
VI. Varguolių meilė
Glaustai
8 skirsnis. Aštuntas įsakymas [2464-2513]
I. Gyventi tiesoje
II. „Liudyti tiesą“
III. Nusižengimai tiesai
IV. Pagarba tiesai
V. Visuomenės informavimo priemonių naudojimas
VI. Tiesa, grožis ir sakralinis menas
Glaustai
9 skirsnis. Devintas įsakymas [2514-2533]
I. Širdies skaistinimas
II. Kova dėl tyrumo
Glaustai
10 skirsnis. Dešimtas įsakymas [2534-2557]
I. Geismų sukeliama netvarka
II. Šventosios Dvasios troškimai
III. Širdies neturtas
IV. „Trokštu regėti Dievą“
Glaustai
Ketvirta dalis. Krikščioniškoji malda [2558-2865]
Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime [2558-2758]
Kas yra malda? [2559-2565]
Malda kaip Dievo dovana
Malda kaip Sandora
Malda kaip bendrystė
Pirmas poskyris. Maldos apreiškimas [2566-2649]
Visuotinis pašaukimas melstis [2566-2567]
1 skirsnis. Senajame Testamente [2568-2597]
Kūrinija – maldos šaltinis
Pažadas ir tikėjimo malda
Mozė ir tarpininko malda
Dovydas ir karaliaus malda
Elijas, pranašai ir širdies atsivertimas
Psalmės – bendruomenės malda
Glaustai
2 skirsnis. Laiko pilnatvei atėjus [2598-2622]
Jėzus meldžiasi
Jėzus moko melstis
Jėzus išklauso maldą
Švenčiausiosios Mergelės Marijos malda
Glaustai
3 skirsnis. Bažnyčios laikas [2623-2649]
I. Laiminimas ir garbinimas
II. Prašymo malda
III. Užtarimo malda
IV. Dėkojimo malda
V. Šlovinimo malda
Glaustai
Antras poskyris. Maldos tradicija [2650-2696]
1 skirsnis. Prie maldos šaltinių [2652-2662]
Dievo žodis
Bažnyčios liturgija
Dieviškosios dorybės
„Šiandien“
Glaustai
2 skirsnis. Maldos kelias [2663-2682]
Malda Tėvui
Malda Jėzui
„Ateik, Šventoji Dvasia“
Vienybėje su Švenčiausiąja Dievo Motina
Glaustai
3 skirsnis. Maldos vadovai [2683-2696]
„Liudytojų debesis“
Maldos tarnai
Maldai tinkamos vietos
Glaustai
Trečias poskyris. Maldos gyvenimas [2697-2758]
1 skirsnis. Maldos formos [2700-2724]
I. Žodinė malda
II. Mąstymas
III. Kontempliatyvi malda
Glaustai
2 skirsnis. Maldos kova [2725-2758]
I. Maldai daromi priekaištai
II. Nuolankus širdies budėjimas:
... kai sunku melstis
... kai kyla pagunda nesimelsti
III. Sūniškas pasitikėjimas
Kodėl skundžiamės, jog mūsų neišklauso?
Kaip mūsų malda tampa veiksminga?
IV. Mylėti ištvermingai
Jėzaus – Vyriausiojo Kunigo – malda
Glaustai
Antras skyrius. Viešpaties malda: „Tėve mūsų“ [2759-2865]
1 skirsnis. „Visos Evangelijos santrauka“ [2761-2776]
I. Centrinė vieta Šventajame Rašte
II. „Viešpaties malda“
III. Bažnyčios malda
Glaustai
2 skirsnis. „Tėve mūsų, kuris esi danguje“ [2777-2802]
I. „Drįstame artintis, visiškai pasitikėdami“
II. „Tėve!“
III. Tėve „mūsų“
IV. „Kuris esi danguje“
Glaustai
3 skirsnis. Septyni prašymai [2803-2865]
I. „Teesie šventas Tavo Vardas“
II. „Teateinie Tavo karalystė“
III. „Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“
IV. „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“
V. „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
„Atleisk mums mūsų kaltes...“
„...kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
VI. „Neleisk mūsų gundyti“
VII. „Bet gelbėk mus nuo pikto(jo)“
Baigiamoji doksologija
Glaustai
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003