KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime

Kas yra malda? [2559-2565]
Malda kaip Dievo dovana
Malda kaip Sandora
Malda kaip bendrystė
Pirmas poskyris. Maldos apreiškimas [2566-2649]
Visuotinis pašaukimas melstis [2566-2567]
1 skirsnis. Senajame Testamente [2568-2597]
Kūrinija – maldos šaltinis
Pažadas ir tikėjimo malda
Mozė ir tarpininko malda
Dovydas ir karaliaus malda
Elijas, pranašai ir širdies atsivertimas
Psalmės – bendruomenės malda
Glaustai
2 skirsnis. Laiko pilnatvei atėjus [2598-2622]
Jėzus meldžiasi
Jėzus moko melstis
Jėzus išklauso maldą
Švenčiausiosios Mergelės Marijos malda
Glaustai
3 skirsnis. Bažnyčios laikas [2623-2649]
I. Laiminimas ir garbinimas
II. Prašymo malda
III. Užtarimo malda
IV. Dėkojimo malda
V. Šlovinimo malda
Glaustai
Antras poskyris. Maldos tradicija [2650-2696]
1 skirsnis. Prie maldos šaltinių [2652-2662]
Dievo žodis
Bažnyčios liturgija
Dieviškosios dorybės
„Šiandien“
Glaustai
2 skirsnis. Maldos kelias [2663-2682]
Malda Tėvui
Malda Jėzui
„Ateik, Šventoji Dvasia“
Vienybėje su Švenčiausiąja Dievo Motina
Glaustai
3 skirsnis. Maldos vadovai [2683-2696]
„Liudytojų debesis“
Maldos tarnai
Maldai tinkamos vietos
Glaustai
Trečias poskyris. Maldos gyvenimas [2697-2758]
1 skirsnis. Maldos formos [2700-2724]
I. Žodinė malda
II. Mąstymas
III. Kontempliatyvi malda
Glaustai
2 skirsnis. Maldos kova [2725-2758]
I. Maldai daromi priekaištai
II. Nuolankus širdies budėjimas:
III. Sūniškas pasitikėjimas
IV. Mylėti ištvermingai
Jėzaus – Vyriausiojo Kunigo – malda
Glaustai

2558  „Didi yra tikėjimo paslaptis“. Bažnyčia ją išpažįsta Apaštalų Tikėjimo išpažinimu (pirma dalis) ir švenčia sakramentine liturgija (antra dalis), kad tikinčiųjų gyvenimas taptų kaip Kristaus Šventojoje Dvasioje Dievo Tėvo garbei (trečia dalis). Tad ši paslaptis reikalauja, kad tikintieji ja tikėtų, ją švęstų ir ja gyventų, gyvai ir asmeniškai jungdamiesi su gyvuoju ir tikruoju Dievu. Ta jungtis yra malda.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003