KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Ketvirta dalis. Krikščioniškoji malda

Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime [2558-2758]
Kas yra malda? [2559-2565]
Malda kaip Dievo dovana
Malda kaip Sandora
Malda kaip bendrystė
Pirmas poskyris. Maldos apreiškimas [2566-2649]
Visuotinis pašaukimas melstis [2566-2567]
1 skirsnis. Senajame Testamente [2568-2597]
2 skirsnis. Laiko pilnatvei atėjus [2598-2622]
3 skirsnis. Bažnyčios laikas [2623-2649]
Antras poskyris. Maldos tradicija [2650-2696]
1 skirsnis. Prie maldos šaltinių [2652-2662]
2 skirsnis. Maldos kelias [2663-2682]
3 skirsnis. Maldos vadovai [2683-2696]
Trečias poskyris. Maldos gyvenimas [2697-2758]
1 skirsnis. Maldos formos [2700-2724]
2 skirsnis. Maldos kova [2725-2758]
Antras skyrius. Viešpaties malda: „Tėve mūsų“ [2759-2865]
1 skirsnis. „Visos Evangelijos santrauka“ [2761-2776]
I. Centrinė vieta Šventajame Rašte
II. „Viešpaties malda“
III. Bažnyčios malda
Glaustai
2 skirsnis. „Tėve mūsų, kuris esi danguje“ [2777-2802]
I. „Drįstame artintis, visiškai pasitikėdami“
II. „Tėve!“
III. Tėve „mūsų“
IV. „Kuris esi danguje“
Glaustai
3 skirsnis. Septyni prašymai [2803-2865]
I. „Teesie šventas Tavo Vardas“
II. „Teateinie Tavo karalystė“
III. „Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“
IV. „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“
V. „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
VI. „Neleisk mūsų gundyti“
VII. „Bet gelbėk mus nuo pikto(jo)“
Baigiamoji doksologija
Glaustai
 

Miniatiūra iš Dionysiou vienuolyno Atoso kalne (kodeksas 587), nutapyta Konstantinopolyje apie 1059 metus.

Kristus malda kreipiasi į Tėvą (plg. 2599 skiltį). Jis meldžiasi vienas. Jo mokiniai iš tolo pagarbiai į Jį žiūri. Šv. Petras, apaštalų vyriausiasis, atsigręžęs į kitus, rodo Tą, kuris yra krikščioniškosios maldos Mokytojas ir Kelias (plg. 2607 skiltį): „Viešpatie, išmokyk mus melstis“ (Lk 11, 1).

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003