KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Viešpaties malda: „Tėve mūsų“

1 skirsnis. „Visos Evangelijos santrauka“ [2761-2776]
I. Centrinė vieta Šventajame Rašte
II. „Viešpaties malda“
III. Bažnyčios malda
Glaustai
2 skirsnis. „Tėve mūsų, kuris esi danguje“ [2777-2802]
I. „Drįstame artintis, visiškai pasitikėdami“
II. „Tėve!“
III. Tėve „mūsų“
IV. „Kuris esi danguje“
Glaustai
3 skirsnis. Septyni prašymai [2803-2865]
I. „Teesie šventas Tavo Vardas“
II. „Teateinie Tavo karalystė“
III. „Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“
IV. „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“
V. „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
„Atleisk mums mūsų kaltes...“
„...kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
VI. „Neleisk mūsų gundyti“
VII. „Bet gelbėk mus nuo pikto(jo)“
Baigiamoji doksologija
Glaustai

2759  „Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: 'Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius'“ (Lk 11, 1). Atsiliepdamas į tą prašymą, Išganytojas patikėjo savo mokiniams ir visai Bažnyčiai pagrindinę krikščionių maldą. Šv. Lukas pateikia trumpą (penkių prašymų),1 šv. Matas – platesnį (septynių prašymų) tekstą.2 Liturginė Bažnyčios tradicija pasilaikė šv. Mato tekstą (Mt 6, 9–13):

Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo Vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto.

2760  Labai anksti liturgijoje buvo įprasta Viešpaties maldą užbaigti doksologija*: „Nes Tavo galybė ir garbė per amžius.“3 Apaštalinės konstitucijos pradžioje prideda žodį „valdžia“,4 ir tokia formulė yra priimta nūdienėje ekumeninėje meditacijoje. Bizantijos tradicija prieš žodį „garbė“ prideda „Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Romos mišiolas paskutinį prašymą papildo5 aiškia perspektyva – palaimintosios vilties6 ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo laukimu. Prašymą palydi visų susirinkusiųjų pritarimo šūksnis – pakartota Apaštalinių konstitucijų doksologija.

Išnašos

1 Plg. Lk 11, 2-4.

2 Plg. Mt 6, 9-13.

3 Didache 8, 2.

4 Constitutiones apostolicae 7, 24, 1.

5 Plg. Rm I, embolizmas.

6 Plg. Tit 2, 13.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003