KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai

Antras poskyris. Gydymo sakramentai

4 skirsnis. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas [1422-1498]
I. Šio sakramento pavadinimai
II. Kodėl reikia Sutaikinimo sakramento po krikšto?
III. Pakrikštytųjų atsivertimas
IV. Vidinė atgaila
V. Įvairios atgailos formos krikščionių gyvenime
VI. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
Vien Dievas atleidžia nuodėmes
Sutaikinimas su Bažnyčia
Atleidimo sakramentas
VII. Penitento veiksmai
Gailestis
Nuodėmių išpažinimas
Atsilyginimas
VIII. Atgailos sakramento teikėjas
IX. Atgailos sakramento vaisiai
X. Atlaidai
Kas yra atlaidai?
Bausmės už nuodėmes
Šventųjų bendrijoje
Atlaidai gaunami iš Dievo per Bažnyčią
XI. Atgailos sakramento šventimas
Glaustai
5 skirsnis. Ligonių patepimas [1499-1532]
I. Šio sakramento pagrindai išganymo Ekonomijoje
Liga žmogaus gyvenime
Ligonis Dievo akivaizdoje
Kristus – gydytojas
„Gydykite ligonius...“
Ligonių sakramentas
II. Kas priima ir kas teikia šį sakramentą?
Jei kas sunkiai serga...
„... tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius“
III. Kaip švenčiamas Ligonių patepimas?
IV. Ligonių patepimo sakramento vaisiai
V. Viatikas – paskutinis krikščionio sakramentas
Glaustai

1420  Į krikščionybę įvedančiais sakramentais žmogus gauna naują gyvenimą Kristuje. Deja, šį gyvenimą „nešiojamės moliniuose induose“ (2 Kor 4, 7). Dabar jis dar „su Kristumi yra paslėptas Dieve“ (Kol 3, 3). Būdami žemiškuose mūsų namuose,1 mes tebesame atviri kentėjimams, ligoms ir mirčiai. Naujasis Dievo vaiko gyvenimas dėl nuodėmės gali nusilpti ir net būti prarastas.

1421  Viešpats Jėzus Kristus, mūsų sielų ir kūnų gydytojas, atleidęs paralyžiuotajam nuodėmes ir jam grąžinęs kūno sveikatą,2 norėjo, kad Jo Bažnyčia Šventosios Dvasios galia tęstų Jo gydymo ir išganymo darbą; to reikia ir jos nariams. Toks yra dviejų gydančių sakramentų – Atgailos ir Ligonių patepimo – tikslas.

Išnašos

1 Plg. 2 Kor 5, 1.

2 Plg. Mk 2, 1-12.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003