KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai

Pirmas poskyris. Įkrikščioninimo sakramentai [1212-1419]
1 skirsnis. Krikšto sakramentas [1213-1284]
I. Šio sakramento pavadinimai
II. Krikštas išganymo Ekonomijoje
III. Kaip švenčiamas Krikšto sakramentas?
IV. Kas gali būti krikštijamas?
V. Kas gali krikštyti?
VI. Krikšto būtinumas
VII. Krikšto malonė
Glaustai
2 skirsnis. Sutvirtinimo sakramentas [1285-1321]
I. Sutvirtinimas išganymo Ekonomijoje
II. Sutvirtinimo ženklai ir apeigos
III. Sutvirtinimo padariniai
IV. Kas gali būti sutvirtinamas?
V. Sutvirtinimo teikėjas
Glaustai
3 skirsnis. Eucharistijos sakramentas [1322-1419]
I. Eucharistija – bažnytinio gyvenimo versmė ir viršūnė
II. Šio sakramento pavadinimai
III. Eucharistija išganymo Ekonomijoje
IV. Liturginis Eucharistijos šventimas
V. Sakramentinė auka: dėkojimas, atminimas, buvimas čia ir dabar
VI. Velykinis pokylis
VII. Eucharistija – „būsimos garbės laidas“
Glaustai
Antras poskyris. Gydymo sakramentai [1420-1532]
4 skirsnis. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas [1422-1498]
I. Šio sakramento pavadinimai
II. Kodėl reikia Sutaikinimo sakramento po krikšto?
III. Pakrikštytųjų atsivertimas
IV. Vidinė atgaila
V. Įvairios atgailos formos krikščionių gyvenime
VI. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
VII. Penitento veiksmai
VIII. Atgailos sakramento teikėjas
IX. Atgailos sakramento vaisiai
X. Atlaidai
XI. Atgailos sakramento šventimas
Glaustai
5 skirsnis. Ligonių patepimas [1499-1532]
I. Šio sakramento pagrindai išganymo Ekonomijoje
II. Kas priima ir kas teikia šį sakramentą?
III. Kaip švenčiamas Ligonių patepimas?
IV. Ligonių patepimo sakramento vaisiai
V. Viatikas – paskutinis krikščionio sakramentas
Glaustai
Trečias poskyris. Bendruomenei tarnavimo sakramentai [1533-1666]
6 skirsnis. Šventimų [Kunigystės] sakramentas [1536-1600]
I. Kodėl šis sakramentas vadinamas „Šventimų“ sakramentu (Ordo, ordinatio)?
II. Šventimų sakramentas išganymo Ekonomijoje
III. Trys Šventimų sakramento laipsniai
IV. Šventimų sakramento apeigos
V. Kas gali teikti Šventimų sakramentą?
VI. Kas gali gauti Šventimų sakramentą?
VII. Šventimų sakramento vaisiai
Glaustai
7 skirsnis. Santuokos sakramentas [1601-1666]
I. Santuoka Dievo plane
II. Santuokos sakramento šventimas
III. Santuokinis sutikimas
IV. Santuokos sakramento vaisiai
V. Santuokos meilės gėriai ir prievolės
VI. Namų Bažnyčia
Glaustai
Ketvirtas poskyris. Kitos liturginės apeigos [1667-1690]
1 skirsnis. Sakramentalijos [1667-1679]
Būdingi sakramentalijų bruožai
Įvairios sakramentalijų formos
Liaudies maldingumo praktikos
Glaustai
2 skirsnis. Krikščioniškos laidotuvės [1680-1690]
I. Paskutinės krikščionio Velykos
II. Laidotuvių apeigos

1210  Naujojo Įstatymo sakramentai yra Kristaus įsteigti; jų yra septyni: Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija (Švenčiausiasis sakramentas), Atgaila (Sutaikinimo sakramentas), Šventimai (Kunigystė) ir Santuoka. Septyni sakramentai apima visus svarbiuosius krikščionio gyvenimo tarpsnius ir momentus; jie įdiegia ir ugdo krikščionių tikėjimo gyvenimą, gydo jį ir skiria jam užduotis. Egzistuoja net tam tikras prigimtinio ir dvasinio gyvenimo tarpsnių panašumas.1

1211  Pagal tą analogiją pirmiausia bus išdėstyti trys į krikščionybę įvedantys sakramentai (pirmas poskyris), paskui gydantys (antras poskyris) ir tarnaujantys tikinčiųjų bendrijai bei pasiuntinybei (trečias poskyris). Aišku, tokia tvarka nėra vienintelė galima, tačiau ji leidžia pamatyti sakramentus sudarant organišką visumą, kurioje kiekvienam sakramentui tenka gyvybiškai svarbi vieta. Šiame organizme Eucharistijos, kaip „sakramentų sakramento“, vieta yra išskirtinė: „Visi kiti sakramentai nukreipti į ją kaip į savo tikslą.“2

Išnašos

1 Plg. šv. Tomas Akv., S th. 3, 65, 1.

2 Šv. Tomas Akv, S. th. 3, 65, 3.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003