KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai

Trečias poskyris. Bendruomenei tarnavimo sakramentai

6 skirsnis. Šventimų [Kunigystės] sakramentas [1536-1600]
I. Kodėl šis sakramentas vadinamas „Šventimų“ sakramentu (Ordo, ordinatio)?
II. Šventimų sakramentas išganymo Ekonomijoje
Senosios Sandoros kunigystė
Vienintelė Kristaus kunigystė
Du būdai dalyvauti vienintelėje Kristaus kunigystėje
Atstovaudamas Galvai Kristui...
... „visos Bažnyčios vardu“
III. Trys Šventimų sakramento laipsniai
Vyskupų šventimai – Šventimų sakramento pilnatvė
Kunigų – vyskupų bendradarbių – šventimai
Diakonų šventimai – „tarnauti“
IV. Šventimų sakramento apeigos
V. Kas gali teikti Šventimų sakramentą?
VI. Kas gali gauti Šventimų sakramentą?
VII. Šventimų sakramento vaisiai
Neišdildoma žymė
Šventosios Dvasios malonė
Glaustai
7 skirsnis. Santuokos sakramentas [1601-1666]
I. Santuoka Dievo plane
Santuoka Kūrimo tvarkoje
Nuodėmės įtaka santuokai
Santuoka Įstatymo pedagogijoje
Santuoka Viešpatyje
Mergystė dėl Dangaus karalystės
II. Santuokos sakramento šventimas
III. Santuokinis sutikimas
Mišri santuoka; religijos skirtumas
IV. Santuokos sakramento vaisiai
Santuokinis ryšys
Santuokos sakramento malonė
V. Santuokos meilės gėriai ir prievolės
Santuokos vienumas ir neišardomumas
Ištikimybė santuokinei meilei
Pasirengimas būti vaisingiems
VI. Namų Bažnyčia
Glaustai

1533  Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija yra įkrikščioninimo sakramentai. Jie pagrindžia bendrą visų Kristaus mokinių pašaukimą į šventumą ir pasaulio evangelizavimą. Keliaujančiųjų į Tėvynę gyvenimui jie teikia malonių, būtinų gyventi pagal Dvasią.

1534  Kiti du – Šventimų ir Santuokos – sakramentai yra skirti kitų žmonių išganymui. Per tarnavimą kitiems jie prisideda ir prie asmeninio išganymo. Bažnyčioje jie atlieka ypatingą užduotį ir tarnauja Dievo tautos ugdymui.

1535  Krikštu ir Sutvirtinimu pašvęstieji1 bendrajai visų tikinčiųjų kunigystei Šventimų ir Santuokos sakramentais dar gali gauti ypatingą įšventinimą. Gaunantys Šventimų sakramentą įšventinami Kristaus vardu „ganyti Bažnyčią žodžiu ir Dievo malone“2. Savo ruožtu „krikščionys sutuoktiniai atskiru sakramentu sustiprinami ir tarytum įšventinami kilnioms savo luomo pareigoms“3.

Išnašos

1 Plg. LG 10.

2 LG 11.

3 GS 48, §2.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003