KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Antras poskyris. Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų

4 skirsnis. „Jėzus Kristus kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas“

1 skirsnelis. Jėzus ir Izraelis [574-594]
I. Jėzus ir Įstatymas
II. Jėzus ir Šventykla
III. Jėzus ir Izraelio tikėjimas vieninteliu Dievu Gelbėtoju
Glaustai
2 skirsnelis. Jėzus mirė nukryžiuotas [595-623]
I. Jėzaus teismas
Autoritetingųjų žydų nuomonių skirtumai dėl Jėzaus
Nėra kolektyvinės žydų atsakomybės už Jėzaus mirtį
Visi nusidėjėliai yra kalti dėl Kristaus kančios
II. Atperkamoji Kristaus mirtis dieviškajame išganymo plane
Jėzus „išduotas Dievo valios sprendimu“
„Numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai“
Dievas Jį „dėl mūsų pavertė nuodėme“
Dievas pirmas pamilo visuotine atperkančia meile
III. Kristus pats save paaukojo Tėvui už mūsų nuodėmes
Visas Kristaus gyvenimas yra auka Tėvui
„Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“
Jėzus laisvai perėmė atperkančiąją Tėvo meilę
Per Paskutinę vakarienę Jėzus iš anksto laisvai paaukojo savo gyvybę
Agonija Getsemanėje
Kristaus mirtis yra vienintelė ir galutinė auka
Mūsų neklusnumą Jėzus atitaisė savo klusnumu
Jėzus ant kryžiaus užbaigė savo auką
Mūsų dalyvavimas Kristaus aukoje
Glaustai
3 skirsnelis. Jėzus Kristus buvo palaidotas [624-630]
Kristaus kūnas kape
„Tu neduosi savo šventajam supūti“
„Palaidoti su Kristumi...“
Glaustai

571  Velykinė Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo paslaptis yra centre Gerosios Naujienos, kurią apaštalai, o po jų Bažnyčia turi skelbti pasauliui. Atperkančiąja Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus mirtimi „vieną kartą visiems laikams“ (Žyd 9, 26) buvo įgyvendintas išganingasis Dievo planas.

572  Bažnyčia ištikimai laikosi visų Raštų aiškinimo, kurį pateikė Jėzus prieš Velykas ir po jų:336 „Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę?!“ (Lk 24, 26). Jėzaus kančia gavo savo konkrečią istorinę formą dėl to, kad Jis buvo „seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas“ (Mk 8, 31) ir atiduotas „pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti“ (Mt 20, 19).

573  Kad būtų geriau suprantama Atpirkimo prasmė, tikėdami galime mėginti gilintis į Jėzaus mirties aplinkybes, kurias patikimai perduoda Evangelijos337 ir paaiškina kiti istoriniai šaltiniai.

Išnašos

336 Lk 24, 27. 44-45.

337 Plg. DV 19.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003