KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas

Tikėjimo simboliai [185-197]
Pirmas poskyris. Tikiu Dievą Tėvą [198-421]
1 skirsnis. „Tikiu Dievą Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“ [199-421]
1 skirsnelis. Tikiu Dievą [199-231]
2 skirsnelis. Tėvas [232-267]
3 skirsnelis. Visagalis [268-278]
4 skirsnelis. Kūrėjas [279-324]
5 skirsnelis. Dangus ir žemė [325-354]
6 skirsnelis. Žmogus [355-384]
7 skirsnelis. Nuopuolis [385-421]
Antras poskyris. Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų [422-682]
2 skirsnis. „Ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį“ [430-455]
I. Jėzus
II. Kristus
III. Vienatinis Dievo Sūnus
IV. Viešpats
Glaustai
3 skirsnis. „Jėzus Kristus prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [456-570]
1 skirsnelis. Dievo Sūnus tapo žmogumi [456-483]
2 skirsnelis. „...Prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [484-511]
3 skirsnelis. Kristaus gyvenimo paslaptys [512-570]
4 skirsnis. „Jėzus Kristus kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas“ [571-630]
1 skirsnelis. Jėzus ir Izraelis [574-594]
2 skirsnelis. Jėzus mirė nukryžiuotas [595-623]
3 skirsnelis. Jėzus Kristus buvo palaidotas [624-630]
5 skirsnis. Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių“ [631-658]
1 skirsnelis. Kristus nužengė į pragarus [632-637]
2 skirsnelis. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių [638-658]
6 skirsnis. Jėzus „įžengė į dangų ir sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje“ [659-667]
Glaustai
7 skirsnis. „Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“ [668-682]
I. „Jis vėl garbingai ateis“
II. „Gyvųjų ir mirusiųjų teisti“
Glaustai
Trečias poskyris. Tikiu Šventąją Dvasią [683-1065]
8 skirsnis. „Tikiu Šventąją Dvasią“ [687-747]
I. Bendrasis Sūnaus ir Dvasios siuntimas
II. Šventosios Dvasios vardas, pavadinimai ir simboliai
III. Dievo Dvasia ir Žodis pažadų laikais
IV. Kristaus Dvasia laikų pilnatvėje
V. Dvasia ir Bažnyčia paskutinėmis dienomis
Glaustai
9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“ [748-975]
1 skirsnelis. Bažnyčia Dievo plane [751-780]
2 skirsnelis. Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus kūnas, Šventosios Dvasios šventovė [781-810]
3 skirsnelis. Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė [811-870]
4 skirsnelis. Krikščionys: bažnytinė hierarchija, pasauliečiai, Dievui pašvęsti žmonės [871-945]
5 skirsnelis. Šventųjų bendravimas [946-962]
6 skirsnelis. Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina [963-975]
10 skirsnis. „Tikiu nuodėmių atleidimą“ [976-987]
I. Vienas Krikštas nuodėmėms atleisti
II. Raktų galia
Glaustai
11 skirsnis. „Tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą“ [988-1019]
I. Kristaus ir mūsų prisikėlimas
II. Mirti Jėzuje Kristuje
Glaustai
12 skirsnis. „Tikiu amžinąjį gyvenimą“ [1020-1060]
I. Žmogaus asmeninis teismas
II. Dangus
III. Galutinis nuskaistinimas – skaistykla
IV. Pragaras
V. Paskutinis teismas
VI. Naujo dangaus ir naujos žemės viltis
Glaustai
„AMEN“ [1061-1065]
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003