KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Trečias poskyris. Tikiu Šventąją Dvasią

9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“

1 skirsnelis. Bažnyčia Dievo plane [751-780]
I. Bažnyčios pavadinimai ir įvaizdžiai
Bažnyčios simboliai
II. Bažnyčios kilmė, įsteigimas ir pasiuntinybė
Tėvo širdyje kilęs nutarimas
Bažnyčia – kuriant pasaulį iš anksto numatyta
Bažnyčia – Senosios Sandoros parengta
Bažnyčia – Jėzaus Kristaus įsteigta
Bažnyčia – Šventosios Dvasios apreikšta
Bažnyčia – garbingai atbaigta
III. Bažnyčios slėpinys
Bažnyčia – drauge regima ir dvasinė
Bažnyčia – žmonių vienybės su Dievu slėpinys
Bažnyčia – visuotinis išganymo sakramentas
Glaustai
2 skirsnelis. Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus kūnas, Šventosios Dvasios šventovė [781-810]
I. Bažnyčia – Dievo tauta
Dievo tautos bruožai
Kunigiškoji, pranašiškoji ir karališkoji tauta
II. Bažnyčia – Kristaus kūnas
Bažnyčia yra bendrystė su Jėzumi
„Vienas kūnas“
To kūno Galva yra Kristus
Bažnyčia yra Kristaus Sužadėtinė
III. Bažnyčia – Šventosios Dvasios šventovė
Charizmos
Glaustai
3 skirsnelis. Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė [811-870]
I. Bažnyčia yra viena
„Šventoji Bažnyčios vienybės paslaptis“
Vienybės pažeidimai
Vienybės link
II. Bažnyčia yra šventa
III. Bažnyčia yra katalikiška – visuotinė
Ką reiškia „katalikiška“?
Kiekviena dalinė Bažnyčia yra „katalikiška“
Kas priklauso Katalikų Bažnyčiai?
Bažnyčia ir nekrikščionys
„Be Bažnyčios nėra išganymo“
Bažnyčios visuotinumas ją įpareigoja vykdyti pasiuntinybę
IV. Bažnyčia yra apaštalinė
Apaštalų pasiuntinybė
Vyskupai – apaštalų įpėdiniai
Apaštalavimas
Glaustai
4 skirsnelis. Krikščionys: bažnytinė hierarchija, pasauliečiai, Dievui pašvęsti žmonės [871-945]
I. Hierarchinė Bažnyčios santvarka
Kodėl reikia bažnytinės tarnybos?
Vyskupų kolegija ir vyriausiasis jos vadovas – popiežius
Mokymo tarnyba
Šventinimo tarnyba
Vadovavimo tarnyba
II. Tikintieji pasauliečiai
Pasauliečių pašaukimas
Pasauliečių dalyvavimas Kristaus kunigystėje
Jų dalyvavimas pranašiškoje Kristaus tarnyboje
Jų dalyvavimas karališkoje Kristaus tarnyboje
III. Pašvęstasis gyvenimas
Evangelijos patarimai, pašvęstasis gyvenimas
Didelis, labai šakotas medis
Atsiskyrėlių gyvenimas
Dievui pasiaukojusios mergelės
Vienuolių gyvenimas
Pasauliečių institutai
Apaštališkojo gyvenimo draugijos
Pasiaukojimas ir pasiuntinybė: skelbti ateinantį Karalių
Glaustai
5 skirsnelis. Šventųjų bendravimas [946-962]
I. Dvasinių gėrių bendrumas
II. Dangaus ir žemės Bažnyčios bendravimas
Glaustai
6 skirsnelis. Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina [963-975]
I. Marijos motinystė Bažnyčiai
Visiškoje vienybėje su savo Sūnumi...
...ir paimta į dangų...
...ji yra mūsų malonės gyvenimo Motina
II. Švenčiausiosios Mergelės garbinimas
III. Marija – eschatologinis Bažnyčios paveikslas
Glaustai

748  „Kadangi Kristus yra tautų šviesa, šis Šventosios Dvasios vienijamas šventasis Susirinkimas karštai trokšta visus žmones apšviesti Jo šviesa, atsispindinčia Bažnyčios veide, jai skelbiant Evangeliją visai kūrinijai“.120 Šiais žodžiais prasideda Vatikano II Susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią. Susirinkimas tuo parodo, kad tikėjimo išpažinimo skirsnis apie Bažnyčią visiškai priklauso nuo skirsnių apie Jėzų Kristų. Bažnyčia neturi kitos šviesos, kaip tik Kristaus; pagal Bažnyčios tėvų pamėgtą įvaizdį ją galima palyginti su mėnuliu, kurio visa šviesa yra saulės atspindys.

749  Skirsnis apie Bažnyčią taip pat visiškai priklauso nuo prieš jį einančio skirsnio apie Šventąją Dvasią. „Parodę, kad Šventoji Dvasia yra visokio šventumo versmė ir davėja, dabar išpažįstame, kad Ji Bažnyčią apdovanoja šventumu.“121 Bažnyčia, kaip sako Tėvai, yra vieta, kurioje „pražysta Dvasia“122.

750  Tikėjimas, kad Bažnyčia yra „šventa“ ir „visuotinė“, o kaip prideda Nikėjos–Konstantinopolio Tikėjimo išpažinimas, „viena“ ir „apaštalinė“, neatskiriamas nuo tikėjimo į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Apaštalų Tikėjimo išpažinime mes išpažįstame tikėjimą šventąja Bažnyčia („Credo [...] Ecclesiam“), ne į Bažnyčią, kad Dievo nesupainiotume su Jo kūriniais ir aiškiai priskirtume Dievo gerumui visas dovanas, kurias Jis yra sukaupęs savo Bažnyčioje.123

Išnašos

120 LG 1.

121 Catech. R. 1, 10, 1.

122 Šv. Ipolitas, Trad. ap. 35.

123 Plg. Catech. R. 1, 10, 22.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003