KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Trečias poskyris. Tikiu Šventąją Dvasią / 9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“

4 skirsnelis. Krikščionys: bažnytinė hierarchija, pasauliečiai, Dievui pašvęsti žmonės

871  „Krikščionys yra žmonės, Krikštu tapę Kristaus kūno nariais; suburti į Dievo tautą ir dėl to būdami tam tikra prasme Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios tarnybos dalyviais, jie yra pašaukti – kiekvienas pagal savo padėtį – į pasiuntinybę, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė Bažnyčiai.“393

872  „Kadangi visi krikščionys yra atgimę Kristuje, tai savo kilnumu ir veikimu yra tikrai lygūs, ir dėl to visi – kiekvienas pagal savo padėtį ir pareigas – bendradarbiauja, ugdydami Kristaus kūną.“394

873  Net Viešpaties valia atsiradę skirtumai tarp Jo kūno narių tarnauja to kūno vienybei ir pasiuntinybei. Nes „yra Bažnyčioje skirtingų tarnybų, bet pasiuntinybė viena. Apaštalus ir jų įpėdinius Kristus įpareigojo Jo vardu ir galia mokyti, pašventinti ir valdyti. O pasauliečiai, tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios tarnybos dalyviais, Bažnyčioje ir pasaulyje savaip prisideda prie visos Dievo tautos pasiuntinybės.“395 Pagaliau esti „ir vienos, ir kitos grupės krikščionių [dvasininkų ir pasauliečių], kurie, įsipareigodami gyventi pagal Evangelijos patarimus, [...] specialiai pasiaukoja Dievui ir tarnauja išganomajai Bažnyčios paskirčiai.“396

I. Hierarchinė Bažnyčios santvarka
Kodėl reikia bažnytinės tarnybos?

874  Pats Kristus yra Bažnyčioje esančių tarnybų autorius. Jis jas įsteigė, suteikė joms galią ir pasiuntinybę, nurodė kryptį ir tikslą:

Dievo tautai ganyti ir nuolatos plėsti Viešpats Kristus savo Bažnyčioje įsteigė įvairių tarnybų, skirtų viso [mistinio] kūno gerovei. Patarnautojai, gavę šventas galias, tarnauja savo broliams, kad visi priklausantieji Dievo tautai [...] pasiektų išganymą.397

875  „Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! O kas gi skelbs nesiųstas?“ (Rom 10, 14–15). Niekas, nei atskiras asmuo, nei bendruomenė, negali pats sau skelbti Evangelijos. „Taigi tikėjimas iš klausymo“ (Rom 10, 17). Niekas negali pats savęs įgalioti ir pasiųsti Evangelijos skelbti. Viešpaties siųstasis kalba ir veikia, remdamasis ne savo paties, bet Kristaus autoritetu; kalba bendruomenei ne kaip jos narys, bet Kristaus vardu. Niekas negali pats sau suteikti malonės, ji turi būti duota ir dovanota. Tam reikia malonės tarnų, paties Kristaus įgaliotų ir įteisintų. Iš Jo vyskupai ir kunigai gauna siuntimą ir įgaliojimus („šventają galią“) veikti in persona Christi Capitis [„atstovaudami Galvai – Kristui“], o diakonai, būdami vienybėje su vyskupu ir jo kunigais, – stiprybės tarnauti Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės „diakonija“. Tą tarnybą, kurią Kristaus siųstieji atlieka iš Dievo malonės, – daro ir teikia tai, ko patys savo galia negalėtų daryti ir teikti, – Bažnyčios tradicija vadina „sakramentu“. Bažnytinė tarnyba griežta prasme suteikiama specialiu sakramentu.

876  Su sakramentine bažnytinės tarnybos prigimtimi neatskiriamai susijęs tarnavimas. Visiškai priklausydami nuo Kristaus, kuris siunčia juos ir teikia galią, įšventintieji yra tikri „Kristaus tarnai“,398 sekdami Kristumi, kuris pats dėl mūsų noriai priėmė „tarno išvaizdą“ (Fil 2, 7). Kadangi žodis ir malonė, kuriems jie tarnauja, yra ne jų, bet Kristaus, kitų labui jiems tai patikėjusio, jie savo valia tampa visų vergais.399

877  Taip pat iš sakramentinės bažnytinių tarnybų prigimties kyla jų kolegialumas. Jau nuo pat savo tarnystės pradžios Viešpats Jėzus padarė Dvylika „Naujojo Izraelio daigais, o kartu šventosios hierarchijos pradininkais“.400 Drauge išrinkti, jie buvo ir drauge pasiųsti, o jų broliška vienybė pasitarnauja visų tikinčiųjų broliškai bendrystei; ji yra nelyginant dieviškųjų Asmenų vienybės atspindys ir liudijimas.401 Dėl to kiekvienas vyskupas savo tarnystę atlieka vyskupų kolegijoje, vienybėje su Romos vyskupu, šv. Petro įpėdiniu ir vyriausiuoju kolegijos vadovu; kunigai savo tarnystę atlieka kaip savosios vyskupijos kunigų luomo nariai, vyskupo vadovaujami.

878  Pagaliau iš sakramentinės bažnytinės tarnybos prigimties kyla ir jos asmeniškumas. Nors Kristaus tarnai darbuojasi bendrai, jie visada veikia ir asmeniškai. Kiekvienas yra pašauktas asmeniškai: „Tu sek paskui mane!“ (Jn 21, 22),402 kad bendroje pasiuntinybėje būtų ir asmeninis liudytojas, asmeniškai atsakingas Tam, kuris duoda užduotį, ir veiktų „Jo asmens vardu“ ir asmenų labui: „Aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo...“; „Aš tau atleidžiu...“

879  Tad sakramentinė tarnystė Bažnyčioje yra drauge ir kolegialus, ir asmeniškas tarnavimas, atliekamas Kristaus vardu. Tai patvirtina santykiai tarp vyskupų kolegijos ir jos vadovo, šv. Petro įpėdinio, ir ryšys tarp ganytojiš–kos vyskupo atsakomybės už savo dalinę Bažnyčią ir bendro vyskupų kolegijos rūpinimosi visuotine Bažnyčia.

Vyskupų kolegija ir vyriausiasis jos vadovas – popiežius

880  Kristus, paskyręs Dvylika, juos „įteisino kaip kolegiją, tai yra pastovią tarnybą, kuriai vadovauti paskyrė iš jų pačių būrio išrinktą Petrą“.403 „Viešpaties valia šventasis Petras ir kiti apaštalai sudarė vieną apaštalų kolegiją; panašiai yra suvienyti Romos vyskupas – Petro įpėdinis ir vyskupai – apaštalų įpėdiniai.“404

881  Viešpats padarė savo Bažnyčios uola tik vieną Simoną, kurį pavadino Petru, ir jam įteikė jos raktus;405 jį paskyrė visos kaimenės ganytoju.406 „Savaime aišku, kad Petrui duotoji galia surišti ir atrišti buvo suteikta ir to vyriausiojo vadovo vienijamai apaštalų kolegijai.“407Ši ganytojiška Petro ir kitų apaštalų tarnyba yra vienas iš Bažnyčios pamatų. Tą darbą tęsia vyskupai, pirmumo teise vadovaujami popiežiaus.

882  Popiežius, Romos vyskupas ir šv. Petro įpėdinis, „yra nuolatinis ir regimas tiek vyskupų, tiek daugybės tikinčiųjų vienybės pradmuo ir pagrindas“.408 „Tad Romos vyskupas, kaip teisėtas Kristaus Vietininkas ir visos Bažnyčios Ganytojas, turi Bažnyčioje pilnutinę, aukščiausią ir visuotinę galią, kurią visada gali laisvai vartoti.“409

883  „Vyskupų kolegija, arba episkopatas, tokią galią turi tik imamas išvien su Romos vyskupu, [...] kaip savo vyriausiuoju vadovu.“ Taigi šiai kolegijai „taip pat priklauso aukščiausia ir pilnutinė galia visoje Bažnyčioje, tačiau ją vartoti ji gali tik su Romos vyskupo pritarimu.“410

884  „Vyskupų kolegija savo galią visos Bažnyčios mastu pavartoja iškilmingai Visuotiniame Bažnyčios Susirinkime.“411 „Susirinkimas yra visuotinis tik tada, kai Petro įpėdinis jį tokį patvirtina arba bent jam pritaria.“412

885  „Būdama sudaryta iš daugelio, ši kolegija išreiškia Dievo tautos įvairovę ir visuotinumą; būdama suburta vieno vyriausiojo vadovo, ji išreiškia Kristaus kaimenės vienybę.“413

886  „Paskiri vyskupai yra regimasis vienybės pradmuo bei pagrindas savo dalinėse Bažnyčiose.“414 „Būdami ganytojai, jie vadovauja jiems pavestajai Dievo tautos daliai“,415 padedami kunigų ir diakonų. Bet, būdami vyskupų kolegijos nariai, visi jie rūpinasi visomis Bažnyčiomis;416pirmiausia tai daro, „gerai valdydami jiems pavestas Bažnyčias kaip visuotinės Bažnyčios dalis“, ir tuo prisidėdami prie „gerovės viso mistinio kūno, kuris yra ir visų Bažnyčių kūnas“.417 Ganytojai ypač turi rūpintis vargšais,418 persekiojamaisiais už tikėjimą, taip pat visame pasaulyje besidarbuojančiais misionieriais.

887  Gretimos ir vienodą kultūrą turinčios dalinės Bažnyčios sudaro bažnytines provincijas arba dar didesnius junginius, vadinamus patriarchatais arba regionais.419 Tų junginių vyskupai gali rinktis į sinodus arba provincijų susirinkimus. „Savo ruožtu vyskupų konferencijos šiandien gali suteikti įvairią ir vaisingą paramą, kad kolegiali mintis būtų konkrečiai pritaikyta.“420

Mokymo tarnyba

888  Vyskupų ir jų bendradarbių kunigų „pirmoji pareiga yra skelbti visiems Dievo Evangeliją“,421 kaip yra įsakęs Viešpats.422Jie yra „tikėjimo šaukliai, atvedantys Kristui naujus mokinius, ir tikri, Kristaus įgalioti“ apaštalų tikėjimo „mokytojai“.423

889  Kad išlaikytų Bažnyčioje gryną, apaštalų perduotą tikėjimą, Kristus, kuris pats yra Tiesa, panorėjo suteikti savo Bažnyčiai galią būti neklaidingai kaip ir Jis. „Antgamtiškai suvokianti tikėjimą“ Dievo tauta „nenukrypstamai [jo] laikosi“, gyvojo Bažnyčios Mokymo vadovaujama.424

890  To Mokymo pasiuntinybė yra susijusi su galutine Dievo ir Jo tautos Sandora, Dievo atnaujinta Kristuje; Mokymas turi saugoti tautą nuo paklydimų ir svyravimų ir užtikrinti objektyvią galimybę neklaidingai išpažinti tikrąjį tikėjimą. Sielovadinė Bažnyčios Mokymo pareiga yra budėti, kad Dievo tauta gyventų tiesoje, kuri išlaisvina. Idant ganytojai galėtų tokią tarnystę atlikti, Kristus juos apdovanojo neklaidingumo charizma tikėjimo ir doros dalykuose. Ta charizma gali pasireikšti įvairiai:

891  „Romos vyskupas, vyskupų kolegijos vyriausiasis vadovas, esti neklaidingas, kai, vykdydamas savo pareigas kaip aukščiausias visų krikščionių ganytojas ir mokytojas, stiprinantis savo brolių tikėjimą, skelbia galutine kurią nors tikėjimo arba doros tiesą [...]. Bažnyčiai pažadėtas neklaidingumas yra taip pat vyskupų kolegijos neklaidingumas, kai aukščiausiu lygiu moko išvien su Petro įpėdiniu“, ypač Visuotiniame Susirinkime.425 Kai aukščiausios Bažnyčios Mokymo institucijos pateikia ką nors „tikėti, kaip Dievo apreikštą tiesą“426 ir kaip Kristaus mokslą, „reikia tikinčia širdimi priimti tai, ką jos apibrėžia“.427 To neklaidingumo apimtis sutampa su paties mums palikto dieviškojo Apreiškimo paveldu.428

892  Apaštalų įpėdinius, mokančius vienybėje su Petro įpėdiniu, ir ypač Romos vyskupą, visos Bažnyčios Ganytoją, Dievo pagalba lydi dar ir tada, kai jie, nepateikdami neklaidingų apibrėžimų ir neskelbdami „galutinės tiesos“, vykdo savo nuolatinę Mokymo pareigą ir moko to, kas padėtų geriau suprasti Apreiškimo tiesas tikėjimo ir doros srityse. Tokiam autoritetingam Mokymui „religingai nusiteikę“ tikintieji privalo „pritarti religiniu dvasios nusiteikimu“,429 ir nors tas pritarimas skiriasi nuo tikėjimo akto, tačiau jį papildo.

Šventinimo tarnyba

893  Vyskupui taip pat tenka atsakomybė teikti „aukščiausiosios kunigystės malonę, ypač švenčiant Eucharistiją, kurią aukoja jis pats arba ją aukoti įpareigoja“430 savo bendradarbius kunigus. Mat Eucharistija yra dalinės Bažnyčios gyvenimo centras. Vyskupas ir kunigai pašventina Bažnyčią savo malda ir darbu, žodžio ir sakramentų tarnyste. Jie pašventina ją savo pavyzdžiu „ne kaip [jiems] pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys“ (1 Pt 5, 3), „kad drauge su jiems patikėtąja kaimene pasiektų amžinąjį gyvenimą“.431

Vadovavimo tarnyba

894  „Vyskupai, kaip Kristaus atstovai ir pasiuntiniai, vadovauja jiems pavestosioms dalinėms Bažnyčioms patardami, drąsindami, rodydami pavyzdį, pagaliau ir savuoju autoritetu bei šventąja galia“,432 tačiau taip, kad stiprintų tas Bažnyčias, būdami kupini tarnavimo dvasios kaip ir jų Mokytojas.433

895  „Toji galia, kurią jie vartoja Kristaus vardu, yra asmeninė, ordinarinė ir tiesioginė, nors apie tai, kaip ją vartoti, galutinai nustato aukščiausioji Bažnyčios valdžia.“434 Tačiau vyskupų negalima laikyti popiežiaus pagalbininkais; jam priklausanti ordinarinė ir tiesioginė valdžia visai Bažnyčiai anaiptol nenaikina vyskupų valdžios, atvirkščiai, ją stiprina ir gina, tik pastaroji turi pasireikšti sutartinai su visa Bažnyčia ir popiežiaus vadovaujama.

896  Vyskupo-ganytojo pavyzdys ir „pirmavaizdis“ tebūna Gerasis Ganytojas. Suvokdamas savo silpnybes, vyskupas „gali užjausti nežinančius ir klystančius. Teneatsisako jis išklausyti savo valdinių, padėdamas jiems kaip tikriems savo vaikams [...]. O tikintieji tegu laikosi vyskupo kaip Bažnyčia – Jėzaus Kristaus, o Jėzus Kristus – Tėvo“:435

Visi sekite vyskupu – kaip Jėzus Kristus sekė Tėvu, – o kunigais – kaip apaštalais. Diakonus gerbkite kaip Dievo priesaką. Niekas tenetvarko Bažnyčios reikalų be vyskupo.436
II. Tikintieji pasauliečiai

897  „Pasauliečiais laikomi visi krikščionys, kurie nėra gavę šventimų ir nepriklauso Bažnyčios pripažintoms vienuolijoms; tai tikintieji, kurie, Krikštu suvienyti su Kristumi, tapę Dievo tauta, pagal savo padėtį ir Kristaus – kunigo, pranašo ir karaliaus – tarnystės dalyviais, turi savo dalį visų krikščionių pasiuntinybėje, kuri vykdoma Bažnyčioje ir pasaulyje.“437

Pasauliečių pašaukimas

898  „Pasauliečių pašaukimas yra ieškoti Dievo karalystės, rūpinantis laikinaisiais dalykais ir juos tvarkant pagal Dievo valią [...]. Tad jiems ypatingai privalu visus laikinuosius reikalus, su kuriais jie esti artimai susiję, taip nušviesti ir tvarkyti, kad jie nuolat būtų atliekami ir tobulinami, laikantis Kristaus, ir teiktų garbę Kūrėjui ir Atpirkėjui.“438

899  Krikščionių pasauliečių iniciatyva yra ypač būtina, kai reikia surasti ar sugalvoti būdus, kaip socialinį, politinį, ekonominį gyvenimą persmelkti krikš–čioniškojo tikėjimo dvasia. Toji iniciatyva yra normalus Bažnyčios gyvenimo elementas:

Tikintieji pasauliečiai yra pirmose Bažnyčios gyvenimo gretose; per juos Bažnyčia tampa gyvybiniu visuomenės pradmeniu. Dėl to būtent jie turi vis aiškiau suvokti, kad ne tik priklauso Bažnyčiai, bet kad ir patys yra Bažnyčia, tai yra tikinčiųjų bendrija žemėje, vadovaujama vienos galvos – popiežiaus ir vyskupų drauge su juo. Visi jie yra Bažnyčia.439

900  Kadangi pasauliečiai, kaip ir visi tikintieji, Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentais yra Viešpaties siunčiami apaštalauti, tai jie yra įpareigoti ir turi teisę individualiai ar organizuotai darbuotis, kad dieviškąją išganymo naujieną pažintų ir priimtų visi žmonės ir visa žemė; ta pareiga yra dar svarbesnė tada, kai tik per juos žmonės gali išgirsti Evangeliją ir pažinti Kristų. Bažnytinėse bendruomenėse jų veikla yra taip labai reikalinga, kad be jos Ganytojų apaštalavimas dažniausiai nesti pakankamai efektyvus.440

Pasauliečių dalyvavimas Kristaus kunigystėje

901  „Būdami Kristui pašvęsti ir Šventosios Dvasios patepti, pasauliečiai gauna nuostabų pašaukimą ir yra parengiami tam, kad juose vis labiau gausėtų Šventosios Dvasios vaisių. Visais savo darbais, maldomis ir apaštalavimu, santuokiniu ir šeimos gyvenimu, kasdieniu triūsu, dvasiniu ir fiziniu poilsiu, jei tik tai daroma Dievo Dvasioje, – net gyvenimo vargais, jei juos kantriai pakelia, – jie atnašauja 'dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų' (1 Pt 2, 5); eucharistinės aukos metu drauge su Viešpaties Kūnu ir šios aukos nuoširdžiausiai aukojamos Tėvui. Visame kame šventai elgdamiesi, pasauliečiai taip garbina Dievą ir pašvenčia Jam patį pasaulį.“441

902  Pašventinimo tarnystėje „ypatingu būdu [...] dalyvauja tėvai, krikščioniškai gyvendami santuokoje ir krikščioniškai auklėdami vaikus“.442

903  Reikiamų savybių turintys pasauliečiai gali būti skiriami nuolatinei lektorių ir akolitų tarnystei.443 „Ten, kur Bažnyčiai trūksta tinkamų tarnų, o jie reikalingi, net lektoriais ar akolitais nesantys pasauliečiai, laikydamiesi atitinkamų teisinių nuostatų, gali atlikti kai kurias jų pareigas, būtent, žodžio tarnystę, vadovauti liturginėms maldoms, krikštyti ir dalyti šventąją Komuniją.“444

Jų dalyvavimas pranašiškoje Kristaus tarnyboje

904  „Kristus [...] savąją pranašavimo pareigą atlieka padedamas ne tik hierarchijos [...], bet ir pasauliečių, kuriuos dėl to ir liudytojais paskiria, ir tikėjimo nuovoka bei žodžio malone apdovanoja“:445

Mokyti žmogų, kad jį atvestų į tikėjimą, priklauso kiekvienam pamokslininkui ir net kiekvienam tikinčiajam.446

905  Pasauliečiai taip pat atlieka savo pranašiškąją pasiuntinybę, „evangelizuodami, tai yra skelbdami Kristų gyvenimo pavyzdžiu ir žodžiu“. „Šis pasauliečių apaštalavimas yra savitas ir nepaprastai veiksmingas dėl to, kad vyksta įprastoje pasaulio aplinkoje“:447

Šis apaštalavimas neapsiriboja vien gyvenimo pavyzdžiu; tikras apaštalas ieško progų ir žodžiu skelbti Kristų tiek netikintiems [...], tiek tikintiesiems.448

906  Tikintys pasauliečiai, kurie yra tam tinkami ir pasirengę, gali imtis katechetinės veiklos,449 dėstyti teologiją,450 darbuotis visuomenės žiniasklaidoje.451

907  „Pagal savo išprusimą, kompetenciją ir pripažintą autoritetą pasauliečiai turi teisę, o kartais ir pareigą, pareikšti dvasiniams ganytojams savo nuomonę klausimais, liečiančiais Bažnyčios gėrį, ir apie tai informuoti kitus krikščionis, išsaugodami tikėjimo ir doros grynumą bei pagarbą ganytojams, žiūrėdami bendrosios naudos ir nepažeisdami asmenų orumo.“452

Jų dalyvavimas karališkoje Kristaus tarnyboje

908  Būdamas klusnus iki mirties,453 Kristus perdavė savo mokiniams karališkosios laisvės dovaną, „kad jie savęs atsižadėjimu ir šventu gyvenimu visiškai nugalėtų savyje nuodėmės viešpatavimą“:454

Kas suvaldo savo paties kūną ir, vadovaudamas savo sielai, derama ištverme neleidžia jos varginti kūno aistroms, tas, tikrai karališką galią parodęs, vadinamas karaliumi; mokėdamas susivaldyti ir save apginti, jis nesiduoda paimamas nuodėmės vergijon.455

909  Be to, „jei pasaulietiškos institucijos ir gyvenimo sąlygos veda į nuodėmę, tikintieji pasauliečiai bendromis jėgomis tegul jas taip gerina, kad jos atitiktų teisingumo nuostatus ir padėtų, o ne trukdytų praktikuoti dorybes. Taip veikdami, pasauliečiai doroviškai įprasmins kultūrą ir žmonių darbus“.456

910  „Pasauliečiai taip pat gali jaustis esą pašaukti ar šaukiami bendradarbiauti su ganytojais, tarnaudami bažnytinei bendrijai, kad ji plėstųsi ir klestėtų; jiems dera užimti labai įvairias tarnybas, atsižvelgiant į Dievo jiems teikiamą malonę ir charizmas.“457

911  „Krikščionys pasauliečiai pagal atitinkamus teisės nuostatus gali prisidėti prie vadovavimo“458 Bažnyčioje: dalyvauti dalinių Bažnyčių susirinkimuose,459 vyskupijų sinoduose,460 sielovados tarybose;461 solidariai (in solidum) su kitais asmenimis rūpintis parapijoje sielovada;462 bendradarbiauti ekonominių reikalų tarybose;463 būti bažnytinių teismų nariai464 ir t. t.

912  Tikintieji „teišmoksta rūpestingai skirti, kurios teisės ir pareigos jiems tenka, kaip priklausantiems Bažnyčiai, ir kurios – kaip žmonių visuomenės nariams.Tegu jie stengiasi ir vienu, ir kitu atveju jas harmoningai derinti, atsimindami, kad visuose laikinuose dalykuose privalo vadovautis krikščioniška sąžine, nes jokia žmogaus veikla – net laikinuosiuose dalykuose – negali būti atsieta nuo Dievo įsakymų.“465

913  „Tokiu būdu kiekvienas atitinkamai apdovanotas pasaulietis tampa ir pačios Bažnyčios pasiuntinybės liudytoju, ir gyvuoju įrankiu 'pagal Kristaus dovanos mastą' (Ef 4, 7).“466

III. Pašvęstasis gyvenimas

914  „Nors evangelinių patarimų įžadais pagrįstas luomas nėra susijęs su hierarchine Bažnyčios sandara, tačiau neginčijamai priklauso Bažnyčios gyvenimui ir šventumui.“467

Evangelijos patarimai, pašvęstasis gyvenimas

915  Daugeriopi Evangelijos patarimai siūlomi visiems Kristaus mokiniams. Tobula meilė, į kurią pašaukti visi tikintieji, laisvai paklususius kvietimui pasiaukoti Dievui įpareigoja nesantuokiniame gyvenime laikytis skaistybės dėl Dievo karalystės, neturto ir klusnumo. „Pašvęstojo gyvenimo“ skiriamasis ženklas ir yra tų [Evangelijos] patarimų įžadai, laikantis Bažnyčios pripažinto pastovaus gyvenimo būdo.468

916  Tad vienuolinis gyvenimas yra būdas giliau patirti pašventinimą, kuris turi šaknis Krikšte ir žmogų visiškai atiduoda Dievui.469 Pašvęstajame gyvenime Kristaus tikintieji, Šventosios Dvasios raginami, ryžtasi artimiau sekti Kristumi, atsiduoti už viską labiau mylimam Dievui, siekti tobulos meilės Dievo karalystės tarnyboje ir taip ženklinti bei skelbti Bažnyčioje būsimojo gyvenimo garbę.470

Didelis, labai šakotas medis

917  „Tarsi medis, iš Dievo pasodinto daigo nuostabiai ir gausiai išsišakojęs Viešpaties lauke, išsiskleidė įvairios atsiskyrėlių ar bendruomenių gyvenimo formos, įvairios dvasinės šeimos; jos teikia stiprią paramą tiek savo narių pažangai, tiek viso Kristaus kūno labui.“471

918  „Nuo pat Bažnyčios pradžios buvo vyrų ir moterų, kurie, vykdydami Evangelijos patarimus, siekė laisviau sekti Kristumi, labiau į Jį panėšėti ir – kiekvienas savaip – aukojo gyvenimą Dievui; daugelis jų, Šventosios Dvasios įkvėpti, gyveno kaip atsiskyrėliai arba steigė vienuolijas, kurias Bažnyčia savo autoritetu noriai paremdavo ir pripažindavo.“472

919  Vyskupai visada stengsis įvertinti naujas Bažnyčiai Šventosios Dvasios suteiktas pašvęstojo gyvenimo dovanas; pripažinti naujas to gyvenimo formas yra palikta Apaštalų Sostui.473

Atsiskyrėlių gyvenimas

920  Kad ir nepadarę viešai visų trijų evangelinių patarimų įžadų, atsiskyrėliai „savo gyvenimą aukoja Dievo garbei ir pasaulio išganymui, griežčiau atsiskyrę nuo pasaulio, vienatvės tyloje, uoliai melsdamiesi ir atgailodami“.474

921  Jie kiekvienam rodo slėpiningą Bažnyčios gelmę – artimą bičiulystę su Kristumi. Paslėptas nuo žmonių akių atsiskyrėlio gyvenimas tyliai skelbia Tą, kuriam jis paaukotas, nes Kristus atsiskyrėliui yra viskas.ą Tai ypatingas pašaukimas dykumoje pačia dvasine kova rasti pašlovintą Nukryžiuotąjį.

Dievui pasiaukojusios mergelės

922  Nuo apaštalų laikų krikščionės mergaitės475, Viešpaties pašauktos atsiduoti Jam nepasidalijusios476 ir išsaugojusios laisvesnę širdį, kūną ir dvasią, su Bažnyčios pritarimu pasiryždavo gyventi mergystėje „dėl dangaus karalystės“ (Mt 19, 12).

923  „Išreiškusios šventą norą ypač artimai sekti Kristumi, [jos] atitinkamomis liturginėmis apeigomis savo vyskupijos vyskupo esti pašvenčiamos Dievui,xą1537 mistiškai sužieduojamos su Kristumi, Dievo Sūnumi, ir paskiriamos tarnauti Bažnyčiai.“477Iškilmingomis apeigomis (Consecratio virginum)* „mergelė tampa Dievui pašvęstuoju asmeniu, akivaizdžiu Bažnyčios meilės Kristui ženklu ir jos, kaip dangaus užadėtinės pasaulio pabaigoje, bei būsimojo gyvenimo atvaizdu“.478

924  „Artima kitoms Dievui paaukoto gyvenimo formoms“,479 mergystė įpareigoja pasaulyje gyvenančią moterį (arba vienuolę) – pagal kiekvienos padėtį ir gautas charizmas – melstis, atgailoti, tarnauti savo broliams bei seserims ir apaštalauti.480 Pašvęstosios mergelės gali burtis draugėn, kad galėtų ištikimiau laikytis savojo pasiryžimo.481

Vienuolių gyvenimas

925  Vienuolijos atsirado pirmaisiais krikščionybės amžiais [Artimuosiuose] Rytuose.482 Jos gyvuoja kaip Bažnyčios kanoniškai įsteigti institutai483 ir skiriasi nuo kitų Dievui paaukoto gyvenimo formų savo liturginiu pobūdžiu, viešaisiais Evangelijos patarimų įžadais, brolišku bendruomeniniu gyvenimu, Kristaus ir Bažnyčios vienybės liudijimu.484

926  Vienuolinis gyvenimas priklauso Bažnyčios slėpiniui. Jis yra dovana, kurią Bažnyčia gauna iš savo Viešpaties ir kaip pastovų gyvenimo būdą perduoda tikinčiajam, kurį Dievas šaukia įsižadėti vykdyti Evangelijos patarimus. Taip Bažnyčia gali drauge liudyti Kristų ir laikyti save Išganytojo Sužadėtine. Vienuolių gyvenimas savo įvairiomis formomis skirtas išreikšti pačiai Dievo meilei mūsų laikų kalba.

927  Visi vienuoliai, tiek pavaldūs atitinkamos vyskupijos vyskupui, tiek ir tiesiogiai jam nepavaldūs,485 yra jo bendradarbiai sielovados tarnyboje.486Misionieriškam Bažnyčios įsikūrimui ir plėtimuisi nuo pat evangelizacijos pradžios reikalingos visos vienuolinio gyvenimo formos.487 „Istorija pripažįsta didelius vienuolinių bendrijų nuopelnus platinant tikėjimą ir steigiant naujas Bažnyčias, ar tai būtų darę senosios vienuolijos, ar viduramžių ordinai, ar naujųjų laikų kongregacijos.“488

Pasauliečių institutai

928  „Pasauliečių institutas yra tokia Dievui paaukoto gyvenimo forma, kai tikintieji, gyvendami pasaulyje, siekia tobulos meilės ir stengiasi pirmiausia prisidėti prie vidinio pasaulio pašventinimo.“489

929  „Tobulai ir visiškai paaukoję gyvenimą [tam] pašventinimui“,490 šių institutų nariai „laiko sava Bažnyčios užduotį evangelizuoti pasaulį tarytum iš jo vidaus“;491jų buvimas jame veikia kaip raugas.492 Savo krikščioniško gyvenimo liudijimu jie siekia laikinuosius dalykus tvarkyti pagal Dievo valią, o pasaulį paveikti Evangelijos jėga. Jie šventai įsipareigoja laikytis Evangelijos patarimų ir broliškai tarpusavy bendrauja, gyvendami kaip pasauliečiai.493

Apaštališkojo gyvenimo draugijos

930  Šalia įvairių pašvęstojo gyvenimo formų „yra apaštališkojo gyvenimo draugijų, kurių nariai, nedarydami vienuolinių įžadų, siekia jų draugijai būdingų apaštališkų tikslų ir, bendrai ir broliškai gyvendami, laikydamiesi įstatų, savu gyvenimo būdu siekia tobulos meilės. Tarp šių draugijų yra ir tokių, kurių nariai, saistomi atitinkamų įstatų, įsipareigoja laikytis Evangelijos patarimų“.494

Pasiaukojimas ir pasiuntinybė: skelbti ateinantį Karalių

931  Labiau už viską mylimam Dievui atsidavęs žmogus, kurį jau Krikštas buvo Jam pavedęs, šitaip tampa dar labiau pašvęstas tarnauti Dievui ir atsidėti Bažnyčios labui. Dievui pašvęstuoju luomu Bažnyčia apreiškia Kristų ir parodo, kaip nuostabiai joje veikia Šventoji Dvasia. Padariusių įžadus paskirtis – pirmiausia gyventi savuoju pašventinimu. „Kadangi jie pačiu pašventinimu įsipareigoja tarnauti Bažnyčiai, tai privalo ypatingu, jų institutui savu būdu, imtis misionieriškos veiklos“.495

932  Bažnyčioje, kuri yra tarytum sakramentas, tai yra Dievo gyvenimo ženklas ir įrankis, vienuolinis gyvenimas tampa ypatingu Atpirkimo paslapties ženklu. Eiti paskui Kristų ir „ištikimiau“ Juo sekti, „akivaizdžiau“ parodyti Jo savęs išsižadėjimą reiškia glaustis prie Kristaus širdies „tvirčiau“ už kitus savo meto žmones. Tuo „siauresniu“ keliu einantieji savuoju pavyzdžiu skatina savo brolius ir seseris ir „akivaizdžiai liudija, kad pasaulio negalima pakeisti ir paaukoti Dievui be palaiminimų dvasios“.496

933  Ar šis liudijimas būtų viešas, kaip vienuolių, ar privataus pobūdžio, ar net slaptas, Kristaus atėjimas visiems Jam pasiaukojusiems yra jų gyvenimo šaltinis ir kelrodė žvaigždė:

Kadangi Dievo tauta neturi čia pasiliekančios buveinės, [...] tai [vienuolių luomas] visiems tikintiesiems parodo, kad jau šiame pasaulyje esama dangiškų gėrybių, ir liudija Kristaus Atpirkimu pelnytą naują ir amžiną gyvenimą, žada būsimąjį prisikėlimą bei dangaus karalystės garbę.497
Glaustai

934  „Dievo patvarkymu Bažnyčioje tarp tikinčiųjų esti tarnystei pašventintų žmonių, kurie teisėtai vadinami dvasininkais, kiti – pasauliečiais. [...] Abiejose grupėse yra krikščionių, kurie, įsipareigodami gyventi pagal Evangelijos patarimus, specialiai pasiaukoja Dievui ir tarnauja išganomajai Bažnyčios paskirčiai.“498

935  Kristus siunčia savo apaštalus ir jų įpėdinius skelbti tikėjimo ir steigti Jo karalystės. Jis leidžia jiems dalyvauti Jo pasiuntinybėje. Iš Jo jie gauna galią Jam atstovauti.

936  Regimu savosios Bažnyčios pamatu Viešpats padarė šv. Petrą ir jam atidavė jos raktus. Romos Bažnyčios vyskupas, šv. Petro įpėdinis, yra „vyskupų kolegijos galva, Kristaus Vietininkas ir visos Bažnyčios šioje žemėje Ganytojas“.499

937  Popiežius „Dievo patvarkymu turi aukščiausią, pilnutinę, tiesioginę ir visuotinę galią rūpintis žmonių sielomis“.500

938  Šventosios Dvasios paskirti vyskupai yra apaštalų įpėdiniai. „Kiekvienas iš jų yra vienybės savo dalinėse Bažnyčiose regimas pradmuo ir pagrindas.“501

939  Vyskupų uždavinys yra savo bendradarbių kunigų bei diakonų padedamiems neklaidingai mokyti tikėjimo, švęsti dieviškąją liturgiją, ypač Eucharistiją, ir, kaip tikriems ganytojams, vadovauti savo Bažnyčiai. Jų pareiga taip pat – drauge su popiežiumi ir jo vadovaujamiems – rūpintis visomis Bažnyčiomis.

940  „Kadangi pasauliečiams tenka gyventi pasaulyje ir rūpintis jo reikalais, tai juos, krikščioniškos dvasios įkvėptus, Dievas šaukia apaštalauti pasaulyje ir būti jame nelyginant raugu.“502

941  Pasauliečiai dalyvauja Kristaus kunigystėje: vis labiau su Juo suvienyti, jie skleidžia Krikšto ir Sutvirtinimo malonę visose asmeninio, šeimos, socialinio ir bažnytinio gyvenimo srityse, taip atsiliepdami į visiems pakrikštytiesiems skirtą šaukimą būti šventiems.

942  Kaip pranašiškosios pasiuntinybės dalyviai, pasauliečiai „taip pat yra pašaukti nuolat bendrauti su žmonėmis, visada būti Kristaus liudytojai“.503

943  Kaip karališkosios pasiuntinybės dalyviai, pasauliečiai savęs atsižadėjimu ir šventu gyvenimu turi galios nugalėti savyje ir pasaulyje nuodėmės viešpatavimą.504

944  Dievui paaukoto [pašvęstojo] gyvenimo skiriamasis ženklas ir yra Bažnyčios pripažintas pastovus gyvenimo būdas, įžadais įsipareigojus laikytis Evangelijos patarimų: skaistumo, neturto ir klusnumo.

945  Žmogus, jau Krikštu paskirtas labiau už viską mylėtinam Dievui, pašvęstojo gyvenimo luome dar labiau pasiaukoja tarnauti Dievui ir visos Bažnyčios labui.

Išnašos

393 CIC, can. 204, §1; plg. LG 31.

394 CIC, can. 208; plg. LG 32.

395 AA 2.

396 CIC, can. 207, §2.

397 LG 18.

398 Plg. Rom 1, 1.

399 Plg. 1 Kor 9, 19.

400 AG 5.

401 Plg. Jn 17, 21-23.

402 Plg. Mt 4, 19. 21; Jn 1, 43.

403 LG 19.

404 LG 22; plg. CIC, can. 330.

405 Plg. Mt 16, 18-19.

406 Plg. Jn 21, 15-17.

407 LG 22.

408 LG 23.

409 LG 22; plg. CD 2; 9.

410 LG 22; plg. CIC, can. 336.

411 CIC, can. 337, §1.

412 LG 22.

413 Ten pat.

414 LG 23.

415 Ten pat.

416 Plg. CD 3.

417 LG 23.

418 Plg. Gal 2, 10.

419 Plg. Apaštalų kanonas 34.

420 LG 23.

421 PO 4.

422 Plg. Mk 16, 15.

423 LG 25.

424 Plg. LG 12; DV 10.

425 LG 25; plg. Vatikano 1:DS 3074.

426 DV 10.

427 LG 25.

428 Plg. LG 25.

429 LG 25.

430 LG 26.

431 Ten pat.

432 LG 27.

433 Plg. Lk 22, 26-27.

434 LG 27.

435 Ten pat.

436 Šv. Ignotas Antiochietis, Smyrn. 8, 1.

437 LG 31.

438 Ten pat.

439 Pijus XII, 1946 m. vasario mėn. 20 d. kalba; cituoja Jonas Paulius II, CL 9.

440 Plg. LG 33.

441 LG 34; plg. LG 10.

442 CIC, can. 835, §4.

443 Plg. CIC, can. 230, §1.

444 CIC, can. 230, §3.

445 LG 35.

446 Šv. Tomas Akv., S. th. 3,71, 4, ad 3.

447 LG 35.

448 AA 6; plg. AG 15.

449 Plg. CIC, can. 774; 776; 780.

450 Plg. CIC, can. 229.

451 Plg. CIC, can. 823, §1.

452 CIC, can. 212, § 3.

453 Plg. Fil 2, 8-9.

454 LG 36.

455 Šv. Ambraziejus, Psal. 118, 14, 30.

456 LG 36.

457 EN 73.

458 CIC, can. 129, §2.

459 Plg. Can. 443, § 4.

460 CIC, can. 463, §1-2.

461 Plg. Can. 511-512; 536.

462 Plg. CIC, can. 517, §2.

463 Plg. CIC, can. 492, §1; 537.

464 Plg. CIC, can. 1421, §2.

465 LG 36.

466 LG 33.

467 LG 44.

468 Plg. LG 42-43; PC 1.

469 Plg. PC 5.

470 Plg. CIC, can. 573.

471 LG 43.

472 PC 1.

473 Plg. CIC, can. 605.

474 Plg. CIC, can. 603, §1.

475 Plg. 1 Kor 7, 34-36.

476 Plg. VC 7.

477 CIC, can. 604, §1.

478 OCV, praenotanda, 1.

479 CIC, can. 604, §1.

480 OCV, praenotanda, 2.

481 Plg. CIC, can. 604, §2.

482 Plg. UR 15.

483 Plg. CIC, can. 573.

484 Plg. CIC, can. 607.

485 Plg. CIC, can. 591.

486 Plg. CD 33-35.

487 Plg. AG 18; 40.

488 Jonas Paulius II, RMi 69.

489 CIC, can. 710.

490 Pijus XII, apašt. konst. "Provida Mater".

491 CIC, can. 713, § 2.

492 PC 11.

493 Plg. CIC, can. 713.

494 CIC, can. 731, §§1-2.

495 CIC, can. 783; cf. RMi 69.

496 LG 31.

497 LG 44.

498 Plg. CIC, can. 207, §§1-2.

499 CIC, can. 331.

500 CD 2.

501 LG 23.

502 AA 2.

503 GS 43, §4.

504 Plg. LG 36.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003