KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Trečias poskyris. Tikiu Šventąją Dvasią / 9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“

6 skirsnelis. Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina

963  Apie Mergelės Marijos vaidmenį Kristaus ir Šventosios Dvasios paslaptyse jau esame kalbėję; dabar dera pasvarstyti, kokia jos vieta Bažnyčios slėpinyje. „Juk Mergelė Marija [...] yra pripažįstama ir gerbiama kaip tikra Dievo ir Atpirkėjo Motina [...]. Ji iš tiesų yra '[Kristaus] narių Motina [...], nes savo meile padėjo Bažnyčioje gimti tikintiesiems, kurie yra tos Galvos [Kristaus] nariai'.“525 „Marija – Kristaus Motina, Bažnyčios Motina.“526

I. Marijos motinystė Bažnyčiai
Visiškoje vienybėje su savo Sūnumi...

964  Marijos vaidmuo Bažnyčioje yra neatskiriamas nuo jos vienybės su Kristumi, tiesiog iš jos išplaukia. „Šis Motinos ir Sūnaus bendravimas išganymo darbe aiškiai matomas nuo pat mergaitiškojo Kristaus pradėjimo iki Jo mirties.“527 Ypač jis ryškus Jo kančios metu:

Palaimintoji Mergelė keliavo tikėjimo taku ir liko ištikima savo vienybeisu Sūnumi iki Jo kryžiaus, prie kurio ji stovėjo, kaip buvo Dievo numatyta; ten ji didžiai kentėjo drauge su savo vienatiniu Sūnumi ir motiniška širdimi jungėsi su Jo auka, iš meilės sutikdama, kad būtų aukojama jos pagimdytoji gyvoji atnaša; pagaliau paties ant kryžiaus mirštančio Jėzaus Kristaus ji buvo atiduota kaip motina mokiniui šiais žodžiais: „Moterie, štai tavo sūnus!“ (plg. Jn 19, 26–27).528

965  Sūnui įžengus į dangų, Marija „savo maldomis buvo drauge su gimstančia Bažnyčia“529. Drauge su apaštalais ir keliomis moterimis „matome Mariją taip pat meldžiančią ateiti Šventąją Dvasią, kuri Apreiškimo metu jau buvo pridengusi ją savo šešėliu“.530

...ir paimta į dangų...

966  „Pagaliau apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, nė kiek jos nesutepta nekalčiausioji Mergelė, baigusi žemiškojo gyvenimo kelionę, su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę ir Viešpaties išaukštinta kaip visatos Karalienė, kad taptų dar artimesnė savo Sūnui, viešpačių Viešpačiui ir nuodėmės bei mirties nugalėtojui.“531 Švenčiausiosios Mergelės Ėmimas į dangų yra ypatingas dalyvavimas jos Sūnaus Prisikėlime ir būsimojo kitų krikščionių prisikėlimo pirmavaizdis:

O Motina Dievo, pagimdžiusi Tu išsaugojai mergystę, o amžiams užmigusi nepalikai pasaulio; Tu, kuri pradėjai gyvąjį Dievą ir savo maldomis išvaduosi iš mirties mūsų sielas, sugrįžai pas gyvybės Šaltinį.532
...ji yra mūsų malonės gyvenimo Motina

967  Visiškai atsidavusi Tėvo valiai, Jo Sūnaus atpirkimo darbui ir visokeriopam Šventosios Dvasios veikimui, Mergelė Marija Bažnyčiai yra tikėjimo ir meilės pavyzdys. Dėl to ji yra „iškiliausias ir vienintelis toks Bažnyčios narys“533, dargi jos „pirmavaizdis“ (typus Ecclesiae).534

968  Tačiau jos reikšmė Bažnyčiai ir žmonijai yra dar didesnė. Ji „savo klusnumu, tikėjimu, viltimi ir karšta meile kaip niekas kitas bendradarbiavo su Išganytoju, kad sugrąžintų sieloms antgamtinį gyvenimą. Todėl ji yra ir mūsų malonės gyvenimo Motina.“535

969  „Ši Marijos motinystė Dievo malonės planuose tęsiasi nepaliaujamai nuo tada, kai ji Apreiškimo metu įtikėjusi davė savo sutikimą ir nesvyruodama liko jam ištikima po kryžiumi, iki tol, kol visiems laikams taps tobuli visi išrinktieji. Paimta į dangų, ji nenustojo vykdžiusi šios išganingos pareigos, bet, visokeriopai mus užtardama, ir toliau parūpina amžinąjį išganymą užtikrinančių dovanų [...]. Todėl Bažnyčia kreipiasi į palaimintąją Mergelę kaip į Užtarėją, Pagalbininkę, Rėmėją ir Tarpininkę.“536

970  „Tačiau Marijos motiniškumas žmonėms jokiu būdu netemdo ir nemenkina vienintelio Tarpininko – Kristaus galios, o tik ją paryškina. Juk visa palaimintosios Mergelės įtaka žmonių išganymui [...] pareina nuo be galo gausių paties Kristaus nuopelnų, remiasi Jo tarpininkavimu, nuo kurio visiškai priklauso ir iš kurio semia visą galybę.“537 „Nes joks kūrinys niekada negali prilygti įsikūnijusiam Žodžiui ir Atpirkėjui; bet kaip Kristaus kunigystėje įvairiais būdais dalyvauja tiek Jo tarnai, tiek eiliniai tikintieji, kaip tas pats Dievo gerumas įvairiais keliais plinta kūriniuose, taip ir vienintelis Tarpininkas – Atpirkėjas ne atstumia kūrinius, bet skatina juos įvairiai bendradarbiauti su Juo kaip vieninteliu šaltiniu.“538

II. Švenčiausiosios Mergelės garbinimas

971  „Palaiminta mane vadins visos kartos“ (Lk 1, 48): „Bažnyčios pamaldumas Švenčiausiajai Mergelei yra esmingas krikščionių liturgijai.“539 Švenčiausiąją Mergelę „Bažnyčia teisėtai garbina ypatingu būdu. Jau nuo seniausių laikų palaimintajai Mergelei reiškiama pagarba kaip 'Dievo Gimdytojai', prie kurios tikintieji glaudžiasi, šaukdamiesi jos apgynimo visuose pavojuose ir reikaluose. [...] Marijos garbinimas [...] yra labai savitas, tačiau iš esmės skiriasi nuo įsikūnijusiam Žodžiui, lygiai kaip Tėvui ir Šventajai Dvasiai, teikiamos garbės, tačiau ir geriausiai prie jos prisideda.“540 Dievo Motina garbinama jai skirtose liturginėse šventėse541 ir specialiomis maldomis, sakysime, rožiniu, kuris yra „visos Evangelijos santrauka“.542

III. Marija – eschatologinis Bažnyčios paveikslas

972  Kalbą apie Bažnyčią, jos kilmę, pasiuntinybę ir paskirtį geriausiai užbaigsime, atsigręždami į Mariją; mąstydami apie ją, suvoksime, koks yra Bažnyčios slėpinys, koks jos „tikėjimo kelias“ ir kokia ji bus, baigusi žemės kelionę; ten „Švenčiausiosios ir nedalomos Trejybės garbėje“ ir „bendraudama su visais šventaisiais“,543 jos laukia toji, kurią Bažnyčia garbina kaip savo Viešpaties ir savo pačios Motiną:

Kaip Jėzaus Motina, su kūnu ir siela jau išaukštinta dangaus garbėje, yra būsimajame gyvenime atbaigtos Bažnyčios paveikslas ir pradžia, taip šioje žemėje, laukiant, kol ateis Viešpaties diena, ji šviečia keliaujančiai Dievo tautai kaip tikros vilties ir paguodos ženklas.544
Glaustai

973  Ištarusi Apreiškimo „Fiat“ ir sutikusi dalyvauti Įsikūnijimo slėpinyje, Marija visiškai įsijungia į tą pasiuntinybę, kurią turi atlikti jos Sūnus. Kur tik yra Išganytojas ir mistinio kūno Galva, ten visur ji yra Motina.

974  Baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, Švenčiausioji Mergelė Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę; ten ji jau dalyvauja savo Sūnaus Prisikėlimo garbėje, pranokdama būsimą visų Jo kūno narių prisikėlimą.

975  „Mes tikime, kad Švenčiausioji Dievo Gimdytoja, naujoji Ieva, „ir danguje toliau vykdo savo motiniškąjį vaidmenį Kristaus narių atžvilgiu“.545

Išnašos

525 LG 53, cituoja šv. Augustiną, Virg. 6.

526 Paulius VI, 1964 m. lapkričio mėn. 21 d. kalba.

527 LG 57.

528 LG 58.

529 LG 69.

530 LG 59.

531 LG 59; plg. Popiežiaus Pijaus XII 1950 m. paskelbtą Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dogmą: DS 3903.

532 Bizantijos liturgija, Švč. M. Marijos Užmigimo šventės (rugpjūčio 15 d.) tropariumas.

533 LG 53.

534 LG 63.

535 LG 61.

536 LG 62.

537 LG 60.

538 LG 62.

539 MC 56.

540 LG 66.

541 Plg. SC 103.

542 Plg. MC 42.

543 LG 69.

544 LG 68.

545 SPF 15.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003