KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Trečias poskyris. Tikiu Šventąją Dvasią

„AMEN“

1061  „Credo“, kaip ir paskutinė Šventojo Rašto knyga,655 baigiasi hebrajišku žodžiu Amen. Tas žodis dažnai randamas Naujojo Testamento maldų pabaigoje. Ir Bažnyčia savo maldas baigia žodžiu Amen.

1062  Hebrajų kalboje žodis Amen turi tą pačią šaknį, kaip ir žodis „tikėti“. Ta šaknis išreiškia tvirtumą, patikimumą, ištikimybę. Tad suprantama, kodėl žodis „Amen“ gali reikšti Dievo ištikimybę mums ir mūsų pasitikėjimą Juo.

1063  Pranašo Izaijo knygoje randame posakį „tiesos Dievas“, paraidžiui „Amen Dievas“, tai yra Dievas, ištikimai vykdantis savo pažadus: „Kas tik krašte laimės sau norės, palaimos Dievo, kurio vardas 'Amen', sau linkės“ (Iz 65, 16). Išganytojas dažnai vartoja žodį „Amen“,656 kartais net sudvejintą,657 pabrėždamas savo mokymo patikimumą, savo autoritetą, pagrįstą Dievo tiesa.

1064  Tad „Credo“ pabaigos „Amen“ kartoja ir patvirtina pirmąjį žodį: „Tikiu“. Tikėti reiškia sakyti „Amen“ Dievo žodžiams, pažadams, įsakymams – visiškai pasitikėti Tuo, kuris yra begalinės meilės ir tobulos ištikimybės „Amen“. Tada kasdienis krikščionio gyvenimas tampa „Amen“, tariamu tam „Tikiu“, kuris išpažintas per Krikštą:

Tavasis „Credo“ tebūna tau tarytum veidrodis. Įsižiūrėk į jį ir įsitikink, ar tikrai tiki visa, ką pareiškei tikįs. Kasdien džiaukis savo tikėjimu.658

1065  Jėzus Kristus pats yra „Amen“ (Apr 3, 14). Jis yra galutinis Tėvo meilės mums „Amen“; Jis perima ir užbaigia mūsų „Amen“ Tėvui: „Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra Jame 'taip'. Todėl per Jį skamba ir mūsų 'Amen' Dievo garbei“ (2 Kor 1, 20):

Per Jį, su Juo ir Jame,
Tau, Visagali Dieve Tėve,
su Šventąja Dvasia
visa garbė ir šlovė
per amžių amžius.
AMEN.659

Išnašos

655 Plg. Apr 22, 21.

656 Plg. Mt 6, 2. 5. 16.

657 Plg. Jn 5, 19.

658 Šv. Augustinas, Serm. 58, 11, 13.

659 Rm I, doksologija po Eucharitijos maldos.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003