KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Antras poskyris. Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų

7 skirsnis. „Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“

I. „Jis vėl garbingai ateis“
Kristus jau viešpatauja per Bažnyčią...

668  „Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų Viešpats“ (Rom 14, 9). Kristaus Žengimas į dangų reiškia Jo, kaip žmogaus, dalyvavimą paties Dievo galybėje ir valdžioje. Jėzus Kristus yra Viešpats: Jam priklauso visa valdžia danguje ir žemėje. Jis yra „aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybes, viešpatystes“, nes Tėvas „visa Jam palenkė po kojų“ (Ef 1, 21–22). Kristus yra visatos605 ir istorijos Viešpats. Žmonių istorija ir net visa kūrinija yra Jame „tartum galvoje [...] iš naujo suvienytos“606 ir atbaigtos aname pasaulyje.

669  Būdamas Viešpats, Kristus yra ir savojo kūno – Bažnyčios Galva.607Nors paimtas į dangų bei pašlovintas ir iki galo atlikęs savo pasiuntinybę, žemėje Jis pasilieka savo Bažnyčioje. Iš Atpirkimo išauga Kristaus valdžia, kurią Jis vykdo Bažnyčioje608 Šventosios Dvasios galia. „Kristaus karalystė jau dabar paslaptingu būdu“609 egzistuoja Bažnyčioje, kuri yra šios „karalystės daigas ir pradžia žemėje“610.

670  Po Žengimo į dangų Dievo planas jau baigiamas vykdyti. Mums jau „atėjo valanda paskutinė“ (1 Jn 2, 18).611 „Jau prisiartino amžių pabaiga. Pasaulio atnaujinimas neatšaukiamai pradėtas ir šiuo metu iš tiesų jau vyksta, nes Bažnyčia dar žemėje yra paženklinta tikru, nors ir netobulu šventumu.“612 Jau dabar Kristaus karalystė matoma stebuklinguose ženkluose,613 kurie lydi ją, Bažnyčios skelbiamą.614

...belaukiant, kol visa bus Jam pajungta

671  Kristaus karalystė, sudabartinta Jo Bažnyčioje, dar turi būti galutinai atbaigta Kristaus atėjimu į žemę „su didžia galybe ir garbe“ (Lk 21, 27).615 Karalystę dar puola piktosios jėgos,616 nors jos jau yra iš esmės nugalėtos Kristaus Velykomis. Kol visa bus Jam pajungta,617„kol atsiras naujas dangus ir nauja žemė, kuriuose gyvena teisybė, keliaujančioji Bažnyčia su šiam laikotarpiui priklausančiais jos sakramentais ir institucijomis turi šio, praeinančio pasaulio išvaizdą; ji pati gyvena tarp kūrinių, kurie tebedūsauja ir tebesikankina iki šiol, laukdami, kol bus apreikšti Dievo vaikai“618. Dėl to krikščionys, ypač Eucharistijoje, meldžiasi,619 kad paskubintų Kristaus atėjimą,620 ir kreipiasi į Jį: „Ateik, Viešpatie!“ (Apr 22, 17. 20)621.

672  Prieš žengdamas į dangų, Kristus tvirtino, kad dar neatėjo valanda garbingai atkurti Izraelio tautos lauktą Mesijo karalystę,622 kuri, anot pranašų,623 turės visiems žmonėms užtikrinti galutinį teisingumo, meilės ir taikos viešpatavimą. Dabarties metas, kaip sako Viešpats, yra Dvasios ir liudytojų624 metas, bet drauge metas ir suspaudimų,625 ir išmėginimo blogiu,626 kuris nė Bažnyčios neaplenks627 ir duos pradžią paskučiausių laikų628 kovai. Tai laukimo ir budėjimo metas.629

Garbingas Kristaus atėjimas, Izraelio viltis

673  Po Kristaus įžengimo į dangų artinasi garbingasis Jo atėjimas,630 nors ir ne mūsų reikalas „žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia“ (Apd 1, 7).631 Tas eschatologinis atėjimas gali įvykti kiekvienu momentu,632 nors jis ir prieš jį būsiantis galutinis išmėginimas būtų „sulaikyti“633.

674  Garbingojo Mesijo atėjimas vis dar yra atidedamas iki tam tikro istorijos momento,634 kol Jį pripažins „visas Izraelis“635, kurio „dalis [...] lieka užkietėjusi“636 dėl „netikėjimo“ (Rom 11, 20) Jėzumi. Šv. Petras tai pasako Jeruzalės žydams po Sekminių: „Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų paguodos metas ir Jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis“ (Apd 3, 19–21). Ir Paulius sako kaip jis: „Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai ką gi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių?“ (Rom 11, 15). Izraelitų visumos637 įėjimas į mesijinį išganymą paskui pagonių visumą638 leis Dievo tautai pasiekti „Kristaus pilnatvę“ (Ef 4, 13), „kad Dievas būtų viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28).

Galutinis Bažnyčios išmėginimas

675  Prieš Kristaus atėjimą Bažnyčia turės būti galutinai išmėginta, ir daugelio tikinčiųjų tikėjimas tada susvyruos.639 Persekiojimai, kurie lydi jos žemišką kelionę,640 atskleis „nedorybės paslaptį“, prisidengusią religine apgaule ir siūlančią žmonėms tariamą jų problemų sprendimą atkritimo nuo tiesos kaina. Pati didžiausia yra Antikristo religinė apgaulė, tai yra pseudomesianizmas, kai žmogus garbina save, užuot garbinęs Dievą ir įsikūnijusį Jo Mesiją.641

676  Ta antikristinė apgaulė išryškėja pasauly kaskart, kai tik bandoma istorijoje įgyvendinti mesijinę viltį, kuri iš tiesų išsipildys tik pasibaigus istorijai, eschatologiniu teismu; Bažnyčia atmetė net nuosaikią būsimos karalystės klastotę, vadinamą milenarizmu,642 o ypač politinės plotmės, sekuliarizuotą, „iš esmės iškrypusį“643 mesianizmą.

677  Bažnyčia Karalystės garbėn įžengs tik per tas paskutiniąsias Velykas, sekdama paskui mirusį ir prisikėlusį Viešpatį.644 Tad karalystė ateis ne kaip istorinis Bažnyčios triumfas645 nuolat jai progresuojant, bet kaip Dievo pergalė kovoje su paskutiniu blogio siautėjimu;646 tada iš dangaus nužengs Kristaus Sužadėtinė.647 Po galutinio, kosminio šio praeinančio pasaulio sukrėtimo648 įvyks paskutinis teismas;649 tai bus Dievo triumfas prieš blogio maištą.

II. „Gyvųjų ir mirusiųjų teisti“

678  Kaip pranašai650 ir Jonas Krikštytojas651, taip ir Jėzus savo pamoksluose skelbė paskutiniosios dienos Teismą. Tada paaiškės kiekvieno elgesys652 ir širdžių paslaptys653. Tada bus pasmerktas nusikalstamas netikėjimas, kuris paniekino Dievo siūlomą malonę.654 Elgesys su artimu parodys, ar dieviškoji malonė ir meilė buvo priimta, ar atstumta.655 Paskutiniąją dieną Jėzus tars: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40).

679  Kristus yra amžinojo gyvenimo Viešpats. Kaip pasaulio Atpirkėjas, Jis turi visišką teisę galutinai teisti žmonių darbus ir širdis. Tą teisę Jis „įgijo“ mirtimi ant kryžiaus. Todėl Tėvas „visą teismą pavedė Sūnui“ (Jn 5, 22).656 Betgi Sūnus atėjo ne pasmerkti, o išgelbėti657 ir duoti gyvybę, kuri yra Jame.658 Kiekvienas, kuris atstumia malonę šiame gyvenime, jau pats save nuteisia,659 gauna tai, ko nusipelnė savo darbais,660 ir net gali pasmerkti save amžinai, atstumdamas meilės Dvasią.661

Glaustai

680  Kristus Viešpats jau viešpatauja per Bažnyčią, tačiau dar ne visi šio pasaulio dalykai Jam yra pavaldūs. Kristaus karalystė triumfuos tik po paskutinio blogio jėgų maišto.

681  Teismo dieną, pasaulio pabaigoje, Kristus ateis su didžia garbe ir pasieks galutinį gėrio triumfą prieš blogį, nors abu jie kaip kviečiai ir raugės augs drauge per visą istoriją.

682  Laikų pabaigoje atėjęs teisti gyvųjų ir mirusiųjų, pašlovintasis Kristus atskleis slaptus širdžių nusiteikimus ir kiekvienam žmogui atlygins pagal jo darbus ir pagal tai, ar jis priėmė, ar atstūmė malonę.

Išnašos

605 Plg. Ef 4, 10; 1 Kor 15, 24. 27-28.

606 Plg. Ef 1, 10.

607 Plg. Ef 1, 22.

608 Plg. Ef 4, 11-13.

609 LG 3.

610 LG 3; 5.

611 Plg. 1 Pt 4, 7.

612 LG 48.

613 8 Plg. Mk 16, 17-18.

614 Plg. Mk 16, 20.

615 Plg. Mt 25, 31.

616 Plg. 2 Tes 2, 7.

617 Plg. 1 Kor 15, 28.

618 LG 48.

619 Plg. 1 Kor 11, 26.

620 Plg. 2 Pt 3, 11-12.

621 Plg. 1 Kor 16, 22; Apr 22, 17.

622 Plg. Apd 1, 6-7.

623 Plg. Iz 11, 1-9.

624 Plg. Apd 1, 8.

625 Plg. 1 Kor 7, 26.

626 Plg. Ef 5, 16.

627 Plg. 1 Pt 4, 17.

628 Plg. 1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tim 4, 1.

629 Plg. Mt 25, 1-13; Mk 13, 33-37.

630 Plg. Apr 22, 20.

631 Plg. Mk 13, 32.

632 Plg. Mt 24, 44; 1 Tes 5, 2.

633 Plg. 2 Tes 2, 3-12.

634 Plg. Rom 11, 31.

635 Plg. Rom 11, 26; Mt 23, 39.

636 Plg. Rom 11, 25.

637 Plg. Rom 11, 12.

638 Plg. Rom 11, 25; Lk 21, 24.

639 Plg. Lk 21, 24.

640 Plg. Lk 18, 8; Mt 24, 12.

641 Plg. Lk 21, 12; Jn 15, 19-20.

642 Plg. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 Jn 7; 1 Jn 2, 18. 22.

643 Plg. DS 3839.

644 Plg. Pijus XI, enc."Divini Redemptoris"; joje smerkiamas "klaidingas" šios "vargšų gelbėjimo klastotės misticizmas"; plg. taip pat GS 20-21.

645 Plg. Apr 19, 1-9.

646 Plg. Apr 13, 8.

647 Plg. Apr 20, 7-10.

648 Plg. Apr 21, 2-4.

649 Plg. 2 Pt 3, 12-13.

650 Plg. Apr 20, 12.

651 Plg. Dan 7, 10; Joel 3-4; Mal 3, 19.

652 Plg. Mt 3, 7-12.

653 Plg. Mk 12, 38-40.

654 Plg. Lk 12, 1-3; Jn 3, 20-21; Rom 2, 16; 1 Kor 4, 5.

655 Plg. Mt 11, 20-24; 12, 41-42.

656 Plg. Mt 5, 22; 7, 1-5.

657 Plg. Jn 5, 27; Mt 25, 31; Apd 10, 42; 17, 31; 2 Tim 4, 1.

658 Plg. Jn 3, 17. 17.Plg. Jn 5, 26.

659 Plg. Jn 3, 18; 12, 48.

660 Plg.1 Kor 3, 12-15.

661 Plg. Mt 12, 32; Žyd 6, 4-6; 10, 26-31.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003