KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. „Aš tikiu“ – „Mes tikime“ / Trečias poskyris. Žmogaus atsakymas Dievui

Credo

Apaštalų Tikėjimo išpažinimas58

Nikėjos - Konstantinopolio Credo59

Tikiu Dievą,
Tėvą Visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją.
Tikiu vieną Dievą,
Visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.
Ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų,
mūsų Viešpatį,
Tikiu vieną Viešpatį Jėzų Kristų,
vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo,
Šviesą iš Šviesos,
tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą,
esantį vienos prigimties su Tėvu.
Per Jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių,
dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos,
Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės
Marijos ir tapo žmogumi.
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
Valdant Poncijui Pilotui,
Jis dėl mūsų buvo prikaltas prie
kryžiaus, nukankintas ir palaidotas.
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
įžengė į dangų;
sėdi Visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
Įžengė į dangų
ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.Jis vėl garbingai ateis
gyvųjų ir mirusiųjų teisti
ir viešpataus per amžius.
Tikiu Šventąją Dvasią,Tikiu Šventąją Dvasią,
Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi
garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
Tikiu vieną, šventą, visuotinę,
apaštalinę Bažnyčią.
Pripažįstu vieną krikštą
nuodėmėms atleisti.
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.
Laukiu mirusiųjų prisikėlimo
ir būsimo amžinojo gyvenimo.
Amen.

Išnašos

58 DS 30.

59 DS 150.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003