KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Antras poskyris. Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų

5 skirsnis. Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių“

1 skirsnelis. Kristus nužengė į pragarus [632-637]
Glaustai
2 skirsnelis. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių [638-658]
I. Istorinis ir transcendentinis įvykis
Tuščias kapas
Prisikėlusiojo pasirodymai
Prisikėlusio Kristaus, kaip žmogaus, būvis
Prisikėlimas – transcendentinis įvykis
II. Prisikėlimas – Švenčiausiosios Trejybės veiksmas
III. Prisikėlimo prasmė ir jo svarba išganymui
Glaustai

631  Jėzus „nusileido į žemesniąsias sritis žemėje. O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo“ (Ef 4, 9–10). Apaštalų tikėjimo išpažinimas tame pačiame artikule mini ir Kristaus nužengimą į pragarus, ir Jo prisikėlimą iš numirusių trečiąją dieną, nes Jo Velykose iš mirties bedugnės ištryško gyvybė:

Tavo Sūnus Jėzus Kristus,
kuris, iš mirties viešpatijos sugrįžęs,
skaidriai nušvito žmonijai
ir gyvena bei viešpatauja per amžius. Amen.527

Išnašos

527 Rm I, Velyknaktis 18: Exsultet.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003