KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. „Aš tikiu“ – „Mes tikime“

Antras poskyris. Dievas pasitinka žmogų

1 skirsnis. Dievo Apreiškimas [51-73]
I. Dievas apreiškia savo „laisvą, grynos meilės nutarimą“
II. Apreiškimo pakopos
Iš pat pradžių Dievas leidžia save pažinti
Sandora su Nojumi
Dievas pasirenka Abraomą
Dievas formuoja savo tautą Izraelį
III. Jėzus Kristus – „viso Apreiškimo Tarpininkas ir pilnybė“
Dievas viską pasakė savo Žodyje
Kito Apreiškimo nebus
Glaustai
2 skirsnis. Dieviškojo Apreiškimo perdavimas [74-100]
I. Apaštalinė tradicija
Apaštalinis skelbimas...
...tęsiamas apaštalų įpėdinių
II. Tradicijos ir Šventojo Rašto ryšys
Bendra versmė...
... du skirtingi perdavimo būdai
Apaštalinė Tradicija ir bažnytinės tradicijos
III. Tikėjimo paveldo aiškinimas
Tikėjimo paveldas yra patikėtas visai Bažnyčiai
Bažnyčios Mokymas
Tikėjimo dogmos
Antgamtinis tikėjimo suvokimas
Tikėjimo supratimo augimas
Glaustai
3 skirsnis. Šventasis Raštas [101-141]
I. Kristus – vienatinis Šventojo Rašto Žodis
II. Šventojo Rašto įkvėpimas ir tiesa
III. Šventoji Dvasia – Šventojo Rašto aiškintoja
Šventojo Rašto prasmės
IV. Šventojo Rašto kanonas
Senasis Testamentas
Naujasis Testamentas
Senojo ir Naujojo Testamento vienybė
V. Šventasis Raštas Bažnyčios gyvenime
Glaustai

50  Žmogus gali savo prigimtu protu tikrai pažinti Dievą iš Jo kūrinių. Tačiau yra ir kita pažinimo tvarka, kurios žmogus savo jėgomis pasiekti negali. Tai yra dieviškasis Apreiškimas.1 Visai laisvu savo nutarimu Dievas apsireiškia žmogui ir jam atsiduoda. Jis tai daro atskleisdamas savo paslaptį, savo maloningąjį planą, sumanytą prieš amžius Kristuje visų žmonių labui. Tą planą Jis visiškai atskleidė, atsiųsdamas savo mylimąjį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, ir Šventąją Dvasią.

Išnašos

1 Plg. Vatikano I Susir.: DS 3015.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003