KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje

Pirmas poskyris. Žmogaus asmens kilnumas

1 skirsnis. Žmogus – Dievo paveikslas [1701-1715]
Glaustai
2 skirsnis. Mūsų pašaukimas būti laimingiems [1716-1729]
I. Palaiminimai
II. Laimės troškimas
III. Krikščioniškoji laimė
Glaustai
3 skirsnis. Žmogaus laisvė [1730-1748]
I. Laisvė ir atsakomybė
II. Žmogaus laisvė išganymo Ekonomijoje
Glaustai
4 skirsnis. Žmogaus veiksmų dorinė vertė [1749-1761]
I. Dorumo šaltiniai
II. Geri ir blogi veiksmai
Glaustai
5 skirsnis. Aistrų dorinė vertė [1762-1775]
I. Aistros
II. Aistros ir dorinis gyvenimas
Glaustai
6 skirsnis. Sąžinė [1776-1802]
I. Sąžinės sprendimas
II. Sąžinės ugdymas
III. Rinktis pagal sąžinę
IV. Klaidinga sąžinė
Glaustai
7 skirsnis. Dorybės [1803-1845]
I. Žmogiškosios dorybės
Pagrindinės dorybės
Dorybės ir malonė
II. Dieviškosios dorybės
Tikėjimas
Viltis
Meilė
III. Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai
Glaustai
8 skirsnis. Nuodėmė [1846-1876]
I. Gailestingumas ir nuodėmė
II. Nuodėmės apibrėžimas
III. Nuodėmių suskirstymas
IV. Nuodėmės sunkumas: sunkioji (mirtinoji) ir lengvoji nuodėmė
V. Nuodėmės išplitimas
Glaustai

1700  Žmogaus asmens kilnumo pagrindas – jo sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą (1 skirsnis); tą kilnumą vainikuoja žmogaus pašaukimas į dieviškąją palaimą (2 skirsnis); jos siekti žmogus privalo laisvai (3 skirsnis). Sąmoningai veikdamas (4 skirsnis), žmogus arba laikosi Dievo pažadėto ir sąžinės patvirtinto gėrio, arba elgiasi priešingai (5 skirsnis). Save ugdydami, žmonės auga savo vidumi; tai daryti padeda visas jų juslinis ir dvasinis gyvenimas (6 skirsnis). Malonės padedami, jie ugdo dorybes (7 skirsnis), vengia nuodėmės, o nusidėję atsiduoda kaip sūnus palaidūnas1 dangiškojo Tėvo gailestingumui (8 skirsnis). Taip jie pasiekia tobulą meilę.

Išnašos

1 Plg. Lk 15, 11-31.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003