Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 551, 761, 762, 763, 764, 765, 766 Rasta: 7

551 Savo viešojo gyvenimo pradžioje Jėzus pasirinko dvylika vyrų, kad būtų su Juo ir dalyvautų Jo misijoje.308 Jis pasidalijo su jais savo galia ir „išsiuntė Dievo Karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“ (Lk 9, 2). Jie visam laikui liko sujungti su Kristaus karalyste, nes per juos Kristus vadovauja Bažnyčiai:

Aš jums skiriu valdyti Karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami dvylika Izraelio giminių (Lk 22, 29–30).

761 Dievo tautą pradėta telkti tuojau pat, kai nuodėmė suardė žmonių bendrystę su Dievu ir tarp jų pačių. Bažnyčios sutelkimas, galima sakyti, buvo Dievo reakcija į nuodėmės sukeltą chaosą. Šis vienybės atkūrimas paslapčia vyksta visose tautose: Dievui „brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena“ (Apd 10, 35).156

762 Pasirengimas suburti Dievo tautą prasidėjo labai seniai, kai Dievas pašaukė Abraomą ir jam pažadėjo, kad jis taps didelės tautos tėvu.157 Tiesiogiai rengtis pradėta, kai Dievas išsirinko Izraelį būti Jo tauta.158 Išrinktasis Izraelis turi būti būsimojo visų tautų sutelkimo ženklas.159 Bet jau pranašai kaltino Izraelį, kam jis sulaužė Sandorą ir elgiasi kaip ištvirkėlė.160 Jie skelbia naują ir amžiną Sandorą.161 „Kristus įkūrė tą naująją sandorą.“162

763 Sūnui buvo skirta įgyvendinti – laikų pilnatvei atėjus – Tėvo išganomąjį planą; toks buvo Jo atsiuntimo163 motyvas. „Viešpats Jėzus savo Bažnyčią pradėjo skelbdamas džiugią naujieną – nuo amžių Raštuose pažadėtosios Dievo karalystės atėjimą.“164 Kad įvykdytų Tėvo valią, Kristus įsteigė dangaus karalystę žemėje. Bažnyčia yra „jau dabar slėpiningai pasaulyje esanti Kristaus karalystė“.165

764 „Toji karalystė šviečia žmonėms iš Kristaus žodži7, darbų ir paties buvimo.“166 Kas priima Jėzaus žodžius, tas „priima pačią Karalystę“.167 Karalystės ūglis ir pradžia yra „mažoji kaimenė“ (Lk 12, 32) tų, kuriuos Jėzus pasišaukė pas save ir kuriuos Jis pats gano.168 Jie sudaro tikrąją Jėzaus šeimą.169 Tuos, kuriuos subūrė apie save, Jis moko naujai elgtis ir tinkamai melstis.170

765 Savajai bendruomenei Viešpats Jėzus dovanojo struktūrą, kuri išliks tol, kol Karalystė bus visiškai atbaigta. Pirmiausia Jis išsirinko Dvylika ir jų vadu paskyrė Petrą.171 Atstovaudami dvylikai Izraelio giminių,172 jie yra naujosios Jeruzalės pamato akmenys.173 Dvylika174 ir kiti mokiniai175 ne tik dalyvauja Kristaus misijoje, Jo valdžioje, bet ir dalijasi Jo likimu.176 Visais tais veiksmais Kristus savo Bažnyčiai deda pamatus ir ją stato.

766 Tačiau Bažnyčia pirmiausia gimė iš visiško Kristaus atsidavimo mūsų išganymui, pradėto įsteigiant Eucharistiją ir užbaigto ant kryžiaus. Bažnyčios „pradžios ir plėtros ženklas buvo kraujas ir vanduo, ištekėję iš nukryžiuotojo Jėzaus šono“.177 „Juk iš užmigusio ant kryžiaus Kristaus šono kilo nuostabus visos Bažnyčios sakramentas.“178 Kaip Ieva buvo padaryta iš užmigusio Adomo šonkaulio, taip Bažnyčia gimė iš nukryžiuotojo Kristaus pervertos širdies.179

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

308Plg. Mk 3, 13–19.

156Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 9: AAS 57 (1965) 12; Ibid., 13: AAS 57 (1965) 17–18; Ibid., 16: AAS 57 (1965) 20.

157Plg. Pr 12, 2; 15, 5–6.

158Plg. Iš 19, 5–6; Įst 7, 6.

159Plg. Iz 2, 2–5; Mch 4, 1–4.

160Plg. Oz 1; Iz 1, 2–4; Jer 2; ir t. t.

161Plg. Jer 31, 31–34; Iz 55, 3.

162Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 9: AAS 57 (1965) 13.

163Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 3: AAS 57 (1965) 6; Idem, Dekr. Ad gentes, 3: AAS 58 (1966) 949.

164Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 7.

165Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 3: AAS 57 (1965) 6.

166Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 7.

167Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 7.

168Plg. Mt 10, 16; 26, 31; Jn 10, 1–21.

169Plg Mt 12, 49.

170Plg. Mt 5–6.

171Plg. Mk 3, 14–15.

172Plg. Mt 19, 28; Lk 22, 30.

173Plg. Apr 21, 12–14.

174Plg. Mk 6, 7.

175Plg. Lk 10, 1–2.

176Plg. Mt 10, 25; Jn 15, 20.

177Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 3: AAS 57 (1965) 6.

178Vatikano II Susirinkimas, Konst. Sacrosanctum Concilium, 5: AAS 56 (1964) 99.

179Plg. Šv. Ambraziejus, Expositio evangelii secundum Lucam, 2, 85–89: CCL 14, 69–72 (PL 15, 1666–1668).